Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η περιληπτική διακήρυξη του έργου «Επέκταση κρηπιδώματος 26 του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του 6ου Προβλήτα της ΟΛΘ ΑΕ» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11-12-2010 και είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368624-2010:TEXT:EL:HTML&tabId=1