Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χρήση Αποθηκευτικών εγκαταστάσεων [pdf]

Υπόδειγμα [xlsx]

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εκμετάλλευση και τη λειτουργία κυλικείου στον Οίκο Λιμενεργάτη και καντίνας στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων [pdf]

Παραρτήματα Α & Β [pdf]

Παράρτημα Γ1 [pdf]

Παράρτημα Γ2 [pdf]

Παράρτημα Δ [pdf]

 

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει πως, μετά τις αποφάσεις της από 23/06/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σε συνέχεια αυτής, της από 12/07/2021 συνεδρίασης της παραπάνω τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε αυθημερόν, στις 12/07/2021, συνεδρίαση του νέου εκλεγέντος Δ.Σ., κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 12/07/2026, ως κάτωθι:


1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου, εκτελεστικό μέλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2. Laurent Martens του Andre, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
3. Franco Nicola Cupolo του Giuseppe, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος, διατηρών και την ιδιότητα ως Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής,
4. Artur Davidian του Eduard, εκτελεστικό μέλος, διατηρών και την ιδιότητα ως Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων,
5. FU Baiqiao (Leon) του Jinlong FU, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Άγγελος Βλάχος του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
8. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
9. Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτήρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


Ακολούθως, το νέο Δ.Σ. αφού αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, αφού εξέτασε ενδελεχώς και διαπίστωσε την πλήρωση και αφού εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του ισχύοντος από 17/7/2021 άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, εξέλεξε την νέα Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (αρ.12, 7§6), η οποία συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μέλη (κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και άρθρου 9 παρ. 1 &2 του ισχύοντος από 17/7/2021 και εφεξής Ν.4706/2020) και ένα (1) μη εκτελεστικό, με θητεία έως 23/06/2023, και συγκεκριμένα από τους:


1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. Άγγελο Βλάχο του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος.

- Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθόσον οι κ. κ. Μιχαλόπουλος και Βλάχος λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής τους εμπειρίας και της συμμετοχής τους στην προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, απέκτησαν, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και της επικοινωνίας που θεμελίωσαν με τα επιμέρους Τμήματα και Διευθύνσεις της Εταιρείας, σαφή και επαρκή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας αυτής, ενώ η κα Σαμαρά - λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής της εμπειρίας και της ιδιότητάς της ως Επίκουρης Καθηγήτριας Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ως μέλους του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΟΕ) του ΣΟΕΛ - μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας.


- Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρείται αποδεδειγμένα, (α) στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, δεδομένης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας καθώς και της υπηρεσίας του σε οργανισμούς σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης, ακόμα και ως Αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Μεταξά" στον Πειραιά από 17/10/2011 έως 27/12/2013, έχοντας εκτενή εμπειρία στην σύνταξη και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, καθώς και (β) της κ. Αγγελικής Σαμαρά, δεδομένου ότι τυγχάνει Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΟΕ) του ΣΟΕΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) για τη διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων, είναι πιστοποιημένη από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της λογιστικής και στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών αναφορών και του ελέγχου.


- Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ.: 1) Παναγιώτη Μιχαλόπουλου του Άγγελου και 2) Αγγελικής Σαμαρά του Δημητρίου, καθώς τα εν λόγω πρόσωπα:


(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/2014-01-04-22-57-18/board), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού .

 

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 12/7/2021, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την 12/7/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Άγγελος Βλάχος του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17/07/2021, όσο και κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως θα ισχύει από 17/7/2021.


Η Εταιρεία ανακοινώνει πως, μετά τις αποφάσεις της από 23/06/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σε συνέχεια αυτής, της από 12/07/2021 συνεδρίασης της παραπάνω τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε αυθημερόν, στις 12/07/2021, συνεδρίαση του νέου εκλεγέντος Δ.Σ., κατά την οποία αποφασίστηκε η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας (ήδη συσταθείσας με την από 30/1/2019 απόφαση του Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν. 4706/2020, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, και η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Αποδοχών του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., του κ. Laurent Martens, μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και της κ. Ειρήνης Χάδιαρη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών ορίζεται ως πενταετής, ήτοι από 12/07/2021 έως 12/07/2026.


Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 12/7/2021, η Επιτροπή Αποδοχών συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών.
2. Laurent Martens, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.
3. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.


Κατά την ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12/07/2021, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4706/2020, και καθορίστηκε η σύνθεση αυτής, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του αrt. 9 Ν. 4706/2020. Αποφασίστηκε επίσης η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της κ. Αγγελικής Σαμαρά, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., του κ. Άγγελου Βλάχου, μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και της κ. Ειρήνης Χάδιαρη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίζεται ως πενταετής, ήτοι από 12/07/2021 έως 12/07/2026.

 

Με την άνω απόφαση του Δ.Σ. της 12/7/2021, ορίστηκε και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων σε σώμα ως εξής:


1. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
2. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
3. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.


Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/2014-01-04-22-57-18/board), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης, τόσο των μετόχων της Εταιρείας, όσο και του επενδυτικού κοινού.

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 12η Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια της από 23/06/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η εξ’ αναβολής συνεδρίαση της παραπάνω Συνέλευσης για τη συζήτηση του 13ου θέματος «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου», στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 20 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.049.399 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στην συνεδρίαση, κατόπιν ψηφοφορίας και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: Αθανάσιου Λιάγκου, Franco Nicola Cupolo, Artur Davidian, FU Baiqiao (Leon) , Άγγελου Βλάχου και Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, καθώς και της εκλογής των κ.κ.: Laurent Martens, Αγγελικής Σαμαρά και Ειρήνης Χάδιαρη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι 5ετής και συγκεκριμένα μέχρι τις 12/07/2026, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου
2. Franco Nicola Cupolo του Giuseppe
3. Artur Davidian του Eduard
4. Laurent Martens του Andre
5. FU Baiqiao (Leon) του Jinlong FU
6. Άγγελος Βλάχος του Φωτίου
7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου
8. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου
9. Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτήρη

 

Όλα τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη στο σύνολό τους διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, ενώ δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Σημειώνεται επίσης ότι πληρείται το κριτήριο του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, που δεν πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βιογραφικά σημειώματα των εκλεγέντων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τις δέουσες διαδικασίες.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της, όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ, 1 &2 του Ν. 4706/2020, τους κ.κ.:

1) Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου
2) Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου και
3) Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτήρη,

δεδομένου ότι, κατόπιν εξέτασης και όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 13ο θέμα είχαν ως εξής:

• Υπέρ: 7.016.605 ψήφοι (87,17% επί των παρισταμένων)
• Κατά: 300.200 ψήφοι (3,73% επί των παρισταμένων)
• Αποχή: 732.594 ψήφοι (9,10% επί των παρισταμένων)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το Θέμα 14)

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 23η Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.


Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.091.007 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία, κατόπιν ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 21η εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.084.907 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

2. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών χρήσης 2020 και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,42 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 30.06.2021, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) την 01.07.2021 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 07.07.2021.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.084.607 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 300 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

3. Οι μέτοχοι ενημερωθήκαν από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020).

4. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.084.607 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 6.400 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

5. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.083.271 ψήφοι (99,90 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)

6. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 7.783.071 ψήφοι (96,19 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 300.200 ψήφοι (3,71 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)

7. Προ-ενέκρινε τις αμοιβές-αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.083.571 ψήφοι (99,91 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 7.436 ψήφοι (0,09 % επί των παρισταμένων)

8. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Υπέρ : 7.783.071 ψήφοι (96,19 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 300.200 ψήφοι (3,71 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)

9. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.084.907 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

10. Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 7§4, 8§1, 9§§1,3,5, 10 (προσθήκη §3) και 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν.4706/2020 και διεύρυνση δραστηριότητας ΟΛΘ Α.Ε.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 10ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.057.064 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 27.843 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

11. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3§3 Ν.4706/2020, την οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του την 28.05.2021 και βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thpa.gr

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.057.364 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 27.543 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

12. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 12ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.057.364 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 27.543 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

13. Η συζήτηση του 13ου θέματος «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου» αναβλήθηκε και θα συζητηθεί στην εξ αναβολής Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, όπως ορίζει ο νόμος.

14. Ενέκρινε το 14ο θέμα «Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας) και την τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε.», όπως αναλύθηκε στα σχέδια αποφάσεων που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας www.thpa.gr

Πιο συγκεκριμένα, Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τον επαναπροσδιορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μέλη (κατά την έννοια του αρ.4 του Ν. 3016/2002 και αρ.9 του ισχύοντος από 17/7/2021 και εφεξής Ν.4706/2020) και ένα (1) μη εκτελεστικό (αρ.12, 7§6 του καταστατικού της εταιρείας), με θητεία έως 23/06/2023.

 

Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17/07/2021, όσο και κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ισχύοντος από 17/7/2021 και εφεξής.

Τα δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ισχύοντος από 17/7/2021 και εφεξής.

Περαιτέρω, όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής Ελέγχου - κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17/07/2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, που αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - θα έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), το οποίο θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου οι οποίες αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 14ο θέμα είχαν ως εξής:
• Υπέρ : 8.057.364 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
• Κατά : 27.543 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
• Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

Ακολούθως, ανακοινώθηκε και τυπικά στην Γενική Συνέλευση η παραίτηση του κ. Boris Wenzel από Μέλος του Δ.Σ. και από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ., όπως έγινε αποδεκτή με την Απόφαση Δ.Σ. της 25/1/2021 και όπως είχε ανακοινωθεί με τα δέοντα μέσα στο Χ.Α. την ίδια μέρα (25/1/2021).

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της παρουσίασης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Henrik Jepsen αναφέρθηκε συνοπτικά στα ετήσια αποτελέσματα του 2020 σε σχέση με το 2019, όπως αυτά παρουσιάστηκαν ήδη στην Ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών, ενώ αναφορικά με τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2021 - οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του Covid-19, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την διάρκεια και το βάθος της κρίσης - οι διακινούμενοι όγκοι εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανοδικά στο σύνολό τους, σε σχέση με τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2020.


Αναφορικά τέλος με την έμμεση μέτοχο «Belterra Investments Ltd.» (Προτείνων), η οποία κατέστη υπόχρεη για την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους μειοψηφίας της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 3461/2006, καθώς υπερέβη το κρίσιμο όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ Α.Ε. μετά την συναλλαγή της 04/06/2021, αναφέρθηκε πως επί του παρόντος, τηρεί την τυπική και δέουσα επικοινωνία με την εκδότρια ΟΛΘ Α.Ε. και τις Αρχές. Προετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο υποβολής του υποχρεωτικού Ενημερωτικού Δελτίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και για όλες τις επόμενες ενημερώσεις, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.
Η επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία εντάσσεται στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής του για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στην διαχείριση Λιμένων. Δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική και στους επιχειρηματικούς στόχους της ΟΛΘ Α.Ε., ενώ δεν υφίσταται πρόθεση εξόδου της εισηγμένης από το Χρηματιστήριο Αθηνών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. έχει συγκεκριμένο ρόλο βάσει του νομοθετικού πλαισίου για τις Δημόσιες Προτάσεις, όπως την υποβολή Αιτιολογημένης Γνώμης σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται εκ του νόμου για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

 

 

 

 

Ματαίωση Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τον ετήσιο έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και αντικατάσταση των πυροσβεστήρων της ΟΛΘ ΑΕ [pdf]