Banner 1

Νέα

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2009 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και ορίσθηκαν τα παρακάτω νέα μέλη:
  • Ο κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στη θέση του κ. Απόστολου Τσουρέκα.
  • Ο κ. Γεώργιος Σπανόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων στη θέση του κ. Πέτρου Νάσκου.
  • Εκπρόσωπος των λιμενεργατών επανεκλέγη ο κ. Δημήτριος Θηρίου, μη εκτελεστικό μέλος.

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαΐου 2009, το μέρισμα για τη χρήση 2008 ανέρχεται σε 0,18 Ευρώ ανά μετοχή από το οποίο ποσό βάσει του Ν.3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,162 Ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 16 Ιουλίου 2009.

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) ορίσθηκε η 20 Ιουλίου 2009 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α, οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 24 Ιουλίου 2009 από την πληρώτρια Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού της Εταιρίας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε."

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα, είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση προσκομίζοντας την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας. (2310593134, 2310593128).


Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 26/5/2009, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.558.880 μετοχές επί συνόλου 10.080.000 μετοχών και με 74,989 % ποσοστό αντίστοιχα και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις με ποσοστό απαρτίας  74,989 % όλες:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Θ εταιρική χρήση (1.1.2008 έως 31.12.2008), μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ελεγκτών.

2) Εγκρίθηκε ο Πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και ορίσθηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των 0,18 € ,από το οποίο ποσό βάσει του Ν.3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,162 Ευρώ. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009.Οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Το μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους τη Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2008 έως 31.12.2008.

4) Εκλέχθηκαν 7 από τα 11 μέλη ΔΣ  της εταιρίας για μία πενταετία.

5) Συστάθηκε Επιτροπή ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008.

6) Ανατέθηκε ο έλεγχος της 10ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2009 - 31.12.2009) στην Εταιρία " Grant Thornton". και ορίσθηκαν τακτικοί νόμιμοι ελεγκτές οι παρακάτω: Κωνσταντίνου Σωτήριος ΑΜΣΟΕΛ 13671 και Ιωάννου Νικόλαος ΑΜΣΟΕΛ 29301με αναπληρωματικούς  τους : Καζά Βασίλειο ΑΜΣΟΕΛ 13281 και Στελλάκη Παύλο ΑΜΣΟΕΛ 24941.  

7) Εγκρίθηκαν  οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για το έτος 2008 και μέχρι σήμερα, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές- αποζημιώσεις που θα καταβληθούν την επόμενη χρήση.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας  Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο συγκροτήθηκε  σε Σώμα ως εξής:

Ιωάννης Τσάρας Διευθύνων Σύμβουλος
Λάζαρος Καναβούρας Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΘ ΑΕ
Ιάκωβος Φραντζής Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ιωαννίδης  Μέλος
Χριστόφορος Κουτίτας Μέλος
Ευστράτιος Μακιός Μέλος
Παντελής Τσιβελεκίδης Μέλος
Πέτρος Νάσκος Μέλος
Δημήτρης Θηρίου Μέλος
Νικόλαος Παρπούδης Μέλος
Απόστολος Τσουρέκας Μέλος

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τις διαχειριστικές χρήσεις 2001-2004.

Στην εταιρία καταλογίσθηκαν φόροι 344.792,16 Ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 411.036,61 Ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 755.828,77 Ευρώ, το οποίο μειώθηκε σε 726.023,75 Ευρώ, λόγω της εφάπαξ εξόφλησης του. Το καταλογισθέν ποσό δεν υπερέβη τις προβλέψεις που είχε σχηματίσει η εταιρία και κατά συνέπεια δε θα επιβαρυνθεί η τρέχουσα χρήση της εταιρίας.