Banner 1

Νέα

Αναστολή της απόφασης περί αναπροσαρμογής του Τιμολογίων των δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που αφορούν στο ΣΕΜΠΟ, για το χρονικό διάστημα από 1/5/2009 έως 31/12/2009.

Σύμφωνα με την απόφαση 4035/28.4.2009 του ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ, αναστέλλεται η απόφαση εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 3904/22.12.2008 απόφασης του ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην αναπροσαρμογή των Τιμολογίων των δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που αφορούν στο ΣΕΜΠΟ (Τιμολόγια αριθμός 5 και 6 του άρθρου 15, των παραγράφων 1.1 και 2.1 του άρθρου 18, της παραγράφου 5 του 5ου Τιμολογίου Προσαρτημάτων, της παραγράφου 4 του 9ου Τιμολογίου Προσαρτημάτων και της παραγράφου 2.2 των μεταβατικών διατάξεων) σε ποσοστό 2,5%, για το χρονικό διάστημα από 1/5/2009 έως 31/12/2009.

 

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Μονάδων

Αρχοντής Γρηγοριάδης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
π ρ ο σ κ α λ ε ί
τους Μετόχους της, σύμφωνα με το ν.2190/1920  περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Μαΐου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της αποθήκης 1 στην Α΄ Προβλήτα Λιμένος, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για τη Θ΄ εταιρική χρήση (01-01-2008 έως 31-12-2008).
2. Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Θ΄ εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή Μελών Δ.Σ λόγω λήξης της θητείας τους την 15.6.2009.
5. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή διάταξης του νόμου 3693/2008.
6. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2009 και έγκριση των αμοιβών τους.
7. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2008 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει:
  • να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ».
  • να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Α΄ Προβλήτα Λιμένος, Τηλ. 2310 593-134 και 2310 593-128) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
  • Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Θεσσαλονίκη,
27 Απριλίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου 2009, παρουσίαση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σε αναλυτές.
Κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά στις δραστηριότητες της εταιρίας, στη στρατηγική θέση του Λιμένος, στις σχεδιαζόμενες και υλοποιούμενες επενδύσεις της εταιρίας, καθώς και στα στατιστικά στοιχεία και οικονομικά δεδομένα της ΟΛΘ αε.
Αναφορικά δε με το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι εκτιμήσεις της εταιρίας είναι θετικές. 

Διόρθωση οικονομικού ημερολογίου 2009

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 παρ.2 του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως εξής:

  • Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2008: 30.3.2009.
  • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: 28.4.09.
  • Τακτική Γενική Συνέλευση: 26.5.09.
  • Αποκοπή μερίσματος: 16.7.2009. (Η αποκοπή μερίσματος προηγείται της ημερομηνίας λήξης του σχετικού παραγώγου).
  • Δικαιούχοι μερίσματος (record date): 20.7.2009 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο κανονισμό του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date").
  • Έναρξη πληρωμής μερίσματος 24.7.09. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.

 

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης συνάντηση εργασίας της Διοίκησης της Ο.Λ.Θ. ΑΕ με τον πρόεδρο της ESPO (European Sea Ports Organisation), κ. Shoenmakers, και το Γενικό Γραμματέα, κ. P. Verhoeven.
Στο πλαίσιο της συνάντησης  οι κ. κ. Shoenmakers και Verhoeven συζήτησαν με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, κ. Λ. Καναβούρα και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, κ. Ι. Τσάρα, τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τη ναυτιλία και τη λιμενική βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επίσης αναλύθηκε η τρέχουσα ατζέντα της ESPO που αφορά στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική, τις Μεταφορές, τη Διοίκηση Λιμένων, την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Προστασία του Περιβάλλοντος στους Λιμένες, τη Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Λιμένων κ.α..
Στόχος της επίσκεψης της ESPO, που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Λιμένα της Θεσσαλονίκης και την Ο.Λ.Θ. ΑΕ, ήταν η αναβάθμιση και ενίσχυση της μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.


Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε προγραμματισμένη συνεδρίασή του αποφάσισε τη ματαίωση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμένος Θεσσαλονίκης.