Banner 1

Νέα

ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση του Διαγωνισμού για την παραχώρηση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ ΑΕ»
Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε προγραμματισμένη συνεδρίασή του, αποφάσισε:
  • Ενέκρινε το Πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ ΑΕ, και
  • Ανακήρυξε "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ" την Ένωση Εταιριών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL, ALAPIS ΑΕ, ΛΥΔ ΑΕ».  

Σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουλίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του, αποφάσισε:

  • Την έγκριση του Πρακτικού Νο. 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με το Διεθνή Δημόσιο  Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την Παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της Ο.Λ.Θ. ΑΕ (Διακήρυξη Πρ.Φ.125/2008)
  • Την ανακήρυξη της Ένωσης εταιριών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL,  ALAPIS ΑΒΕΕ, ΛΥΔ ΑΕ», ως προσωρινού πλειοδότη του ανωτέρω Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης του ανωτέρω Πρακτικού.
Η Ένωση εταιριών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL,  ALAPIS ΑΒΕΕ, ΛΥΔ ΑΕ», θα κληθεί να καταθέσει συμπληρωματικά έγγραφα (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 165 της Διακήρυξης) προκειμένου να ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

 

Σήμερα, Τρίτη 22 Ιουλίου 2008, παρουσία εκπροσώπων των Υποψηφίων Εταιριών, πραγματοποιήθηκε από την  Επιτροπή Διαγωνισμού η αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, κατά σειρά πρωτοκόλλου κατάθεσης, για το Διαγωνισμό παραχώρησης του Προβλήτα 6 του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της Ο.Λ.Θ. ΑΕ.
Από την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών προέκυψαν τα ακόλουθα ποσά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συντάξει πρακτικό, το οποίο θα υποβάλλει στο Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ προκείμενου να ληφθεί απόφαση του για την ανακήρυξη του προσωρινού πλειοδότη και να εισέλθει ο Διαγωνισμός στην τελευταία του φάση, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

Με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού και δοθέντος ότι πληροφορίες που περιγράφονται σε πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μετοχή της ΟΛΘ ΑΕ  ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το ύψος του τιμήματος των οικονομικών προσφορών που έχουν υποβάλει οι τρείς (3) Υποψήφιοι. Το ύψος του τιμήματος των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων θα γίνει γνωστό την ημέρα αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Η εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη του σχετικού θέματος.

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2008, το μέρισμα για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε 0,46 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 17ης Ιουλίου 2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Παρασκευή 18 Ιουλίου 2008. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος του 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2008 από την πληρώτρια Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως ακολούθως:

 

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού της Εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τέως Κ.Α.Α.

 

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

 

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα, είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση προσκομίζοντας την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ).

 

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας. (2310593134, 2310593128).

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 30-6-2008, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παρέστησαν εννέα (9 ) μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.846.194  μετοχές επί συνόλου 10.080.000 μετοχών και με 77,839226 % ποσοστό αντίστοιχα και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις με ποσοστό απαρτίας   77,839226 % Όλες:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Η' εταιρική χρήση (1.1.2007 έως 31.12.2007), μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2) Εγκρίθηκε ο Πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και ορίσθηκε το κατά μετοχή  μέρισμα στο ποσό των 0,46 €.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος για το μέρισμα ορίσθηκε η 18.7.2008 και έναρξη πληρωμής του η 28.7.2008.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α . της 17.7.2008.

Από την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2008, η μετοχή της Εταιρίας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2007. Οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias από τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Το μέρισμα των μετόχων, οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2007 έως 31.12.2007.

4) Ανατέθηκε ο έλεγχος της 9ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2008 - 31.12.2008) στην Εταιρία " B.D.O." Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. και ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές οι παρακάτω: Βρασίδας Δαμηλάκος  Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 και Μπατσούλης Γεώργιος Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 με αναπληρωματικούς τους:  Σώκο Σωτήριο Α.Μ. ΣΟΕΛ  17011  και Βρεττό Γεώργιο Α.Μ. ΣΟΕΛ 15651.   

5) Εγκρίθηκαν  οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2007 και μέχρι σήμερα, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές- αποζημιώσεις που θα καταβληθούν την επόμενη χρήση.

6) Ανακλήθηκε η  απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1.3.2007 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε η άμεση καταβολή του μερίσματος του 2000 στο Ελληνικό Δημόσιο.

7) Εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 27.6.2001 Σύμβασης παραχώρησης της ΟΛΘ ΑΕ με το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με τη διάρκεια της και ορίζεται ως χρόνος  παραχώρησης τα 50 έτη αντί των 40 και με την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους για σκοπό που σχετίζεται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών. Η τροποποίηση θα γίνει με νεότερη συμφωνία της εταιρίας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.