Banner 1

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με απόφασή του που έλαβε στις 19 Μαΐου 2008,

π ρ ο σ κ α λ ε ί

 

τους Μετόχους της, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο της Αποθήκης 1 στον Α΄ Προβλήτα Λιμένος, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη H΄ εταιρική χρήση (01-01-2007 έως 31-12-2007).

2. Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της H΄ εταιρικής χρήσης.

4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 και έγκριση των αμοιβών τους.

5. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2007 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.

6. Ανάκληση απόφασης της έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της 1/3/2007 – Καταβολή μερίσματος στο Ελληνικό Δημόσιο έτους 2000.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει:

  • να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ» πρώην «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ».
  • να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Α΄ Προβλήτα Λιμένος, Τηλ. 2310 593-134 και 2310 593-128) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 14 Μαΐου, η υποβολή προσφορών για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ ΑΕ.

Κατατέθηκαν τρεις (03) προσφορές από εταιρίες διαχείρισης λιμενικών τερματικών σταθμών με διεθνή παρουσία. Συγκεκριμένα προσφορές κατέθεσαν, κατά σειρά πρωτοκόλλου, οι:

1. COSCO PACIFIC LIMITED
2. Ένωση Εταιριών PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION COMPANY (P&O) – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. Ένωση Εταιριών HUTCHISON PORT HOLDING LIMITED - HUTCHISON PORTS INVESTMENTS S.A.R.L. – ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Λ.Υ.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H COSCO PACIFIC LIMITED είναι θυγατρική της China Ocean Shipping (Group) Company ("COSCO"). Eίναι ο πέμπτος (5ος) μεγαλύτερος διαχειριστής λιμενικών τερματικών σταθμών παγκοσμίως με παρουσία σε 27 λιμενικούς τερματικούς σταθμούς, με 39,8 εκατομμύρια TEUs διακίνηση για το 2007.

Η Dubai Ports World, που συμμετέχει μέσω της θυγατρικής της PENINSULAR ORIENTAL STEAM NAVIGATION COMPANY (P&O), αποτελεί ένα εκ των μεγαλυτέρων διαχειριστών τερματικών σταθμών στον κόσμο με 43 τερματικούςσταθμούς σε 28 χώρες, με 42 εκατομμύρια TEUs διακίνηση για το 2006. Στην ένωση εταιριών συμμετέχουν επίσης οι ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η HUTCHISON PORT HOLDING LIMITED καθώς και η HUTCHISON PORTS INVESTMENTS S.A.R.L. είναι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου Hutchison Whampoa Limited (HWL), του μεγαλυτέρου διαχειριστή λιμενικών τερματικών σταθμών στον κόσμο με παρουσία σε 24 χώρες, 47 λιμάνια, με 66,3εκατομμύρια TEUs διακίνηση το 2007. Στην ένωση εταιριών συμμετέχουν επίσης η ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και η Λ.Υ.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αύριο (Πέμπτη 15 Μαΐου), θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία ορίσθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Με τη συμμετοχή των ανωτέρω εταιριών και ενώσεων εταιριών, ολοκληρώνεται με επιτυχία η πρώτη φάση του διαγωνισμού, καθώς προσήλθαν εταιρίες και σχήματα που αποτελούν τους μεγαλύτερους διαχειριστές λιμενικών τερματικών σταθμών στον κόσμο (τρείς από τους πέντε πρώτους παγκοσμίως). Η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας δικαιώνει πλήρως την κυβερνητική πολιτική για εκσυγχρονισμό της λιμενικής βιομηχανίας, καθώς και της επιλογές της διοίκησης για την ανάπτυξη του λιμένος Θεσσαλονίκης.

Η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ πιστεύει ότι η συμμετοχή παγκόσμιων διαχειριστών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί θετική εξέλιξη για την προοπτικήανάπτυξης του λιμένος της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της. Η επιτυχής εξέλιξη του διαγωνισμού μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί ο λιμένας της Θεσσαλονίκης σε σοβαρό περιφερειακό λιμέναδιαμετακόμισης (in transit) φορτίων με θετικές συνέπειες στο εμπόριο και την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η ΟΛΘ αε ανακοινώνει, ότι ο κ. Ιωάννης Χριστοφίδης ορίσθηκε Προϊστάμενος της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ και ο κ. Σάββας Σισμάνης ορίσθηκε Προϊστάμενος της Δ/νσης Αξιοποίησης Χώρων- Έργων με την αριθμ. 3658/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της ΟΛΘ ΑΕ της εταιρικής χρήσης 2007: 30/3/2008 και 31/3/2008.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2008:

1) Ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2007: 31/3/2008.

2) Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: 23/5/2008.

3) Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20/6/2008.

4) Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 18/7/2008. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης της 17/7/2008.

5) Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος: 28/7/2008. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.