Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ενημερώνει ότι την Πέμπτη 02 Αυγούστου 2007 υπεγράφη Προγραμματική Συμφωνία Ανάπτυξης Δικαστικού Μεγάρου μεταξύ του "ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.", της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε" και της "Ο.Λ.Θ. Α.Ε.".

Η Προγραμματική Συμφωνία αφορά στην ανέγερση κτιρίου εμβαδού 7.500 τ.μ. περίπου και 3.000 τ.μ. υπόγειων χώρων (Η/Μ Αρχειοθηκών, parking), για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, εντός των ορίων του οικοπέδου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε" θα εκπονήσει την Τεχνική Μελέτη του κτιρίου και θα μεριμνήσει για την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Δικαιοσύνης.

Η Δημοπράτηση και Επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις (Ν. 1418/84, ΠΔ 319, κλπ), η οποία στη συνέχεια θα εκμισθώσει το ακίνητο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Το κόστος Λειτουργίας - Συντήρησης του κτιρίου βαρύνει το μισθωτή (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  Το συνολικό μίσθωμα θα διαμορφωθεί βάσει του κόστους κατασκευής και του κόστους χρήσεως χερσαίας ζώνης (γυμνής γης).

Η ΟΛΘ ΑΕ συνδιοργανωτής με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο Συνέδριο MARDCON 10 (Maritime in the Developing countries) που διοργανώνεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2007.

Η ΟΛΘ ΑΕ ενημερώνει, ότι  η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίσθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1.3.2007, δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη του θέματος θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την εταιρία.

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανακοινώνει, ότι μετά την αποχώρηση της κ. Ευφροσύνης Λύτρα λόγω συνταξιοδότησης από την εταιρία, καθήκοντα αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού ανέλαβε από 18.7.2007 η κ. Ευστρατία Τριανταφυλλίδου.

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2007, το μέρισμα για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε 0,20 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 19ης Ιουλίου 2007. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2007 από την πληρώτρια Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού της Εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τέως Κ.Α.Α.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα, είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση προσκομίζοντας την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας. (2310593134, 2310593128).

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 15-6-2007, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.676.366 μετοχές επί συνόλου 10.080.000 μετοχών και με 76,154423 % ποσοστό αντίστοιχα και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις με ποσοστό απαρτίας  76,154423 % Όλες:                         

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Ζ' εταιρική χρήση (1.1.2006 έως 31.12.2006), μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ελεγκτών.

2) Εγκρίθηκε ο Πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2006 και ορίσθηκε το κατά μετοχή  μέρισμα στο ποσό των 0,20 €.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος για το μέρισμα ορίσθηκε η 20.7.2007 και έναρξη πληρωμής του η 30.7.2007.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 19.7.2007.

Από την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007, η μετοχή της Εταιρίας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2006. Οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias από τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2007, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Το μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2007.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2006 έως 31.12.2006

4) Ανατέθηκε ο έλεγχος της 8ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2007 - 31.12.2007) στην Εταιρία " B.D.O." Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. και ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές οι παρακάτω: Μαργαρίτα Κωνσταντία Βασιλειάδου Α.Μ. ΣΟΕΛ 12861, Ανδρέας Τσαμάκης Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 με αναπληρωματικούς τους : Γεώργιο Μπατσούλη Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 και Γρηγόριο Κούτρα Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601. 

5) Εγκρίθηκαν  οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για το έτος 2006 και μέχρι σήμερα, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές- αποζημιώσεις που θα καταβληθούν την επόμενη χρήση.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.