Banner 1

Νέα

Διακήρυξη ΕΧ002/2019 Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκμετάλλευσης και λειτουργίας κυλικείου και καντίνας εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης [pdf]

Διακήρυξη ΕΧ001/2019 Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τη διαχείριση του χώρου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τη διενέργεια διατυπώσεων εξαγωγών έμφορτων οχημάτων [pdf]

Η παρούσα γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με την υποχρέωση του Εκδότη για δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 8 του ν.4443/2016 και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της 28 Ιουνίου 2019 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Σε συνέχεια της από 27 Ιουνίου 2019 ανακοίνωσης της Εταιρείας μας σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019, διευκρινίζουμε περαιτέρω σε σχέση με τα Θέματα 3ο και 4ο της ατζέντας (έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2017 και 2018) ότι, ο μοναδικός λόγος που ο βασικός μέτοχος δεν προέβη στην έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν.4548/2018, είναι ότι λόγω εσωτερικής πολιτικής που ακολουθείται μετά από εξαγορές, θα πρέπει να παρέλθει διάστημα 2 ετών για τυχόν απαλλαγή και όχι επειδή υπάρχει κάποια επιπλέον πληροφορία που οδηγεί σε αυτή την απόφαση. Το διάστημα αυτό κρίνεται ικανό για να καταγραφούν και εμφανιστούν τυχόν απαιτήσεις που καλύπτονται από εγγυοδοτικές δηλώσεις του πωλητή. Σημειώνουμε ότι η σχετική ενέργεια και ακολούθως η εν λόγω ανακοίνωση, λαμβάνουν χώρα με γνώμονα την προάσπιση του επενδυτικού κοινού.

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», προς διευκρίνιση της από 19.06.2019 ενημέρωσης, ανακοινώνει τον ορισμό από 19.06.2019 του κ. Franco Νicola Cupolo ως Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή, με ανάθεση καθηκόντων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο κ. Σωτήριος Θεοφάνης διατηρεί την ιδιότητα του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, ανακοινώνει την λήξη της συνεργασίας με τον Γενικό Επιχειρησιακό Διευθυντή και Διευθυντή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων,  κ. Marc Riondel, στις 30.06.2019.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού TED 031/2019 για την προμήθεια, εγκατάσταση & παράδοση σε πλήρη λειτουργία φωτιστικών σωμάτων led σε είκοσι εννέα (29) ιστούς φωτισμού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.[pdf]

Η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Mediterranean Palace. Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.007.616 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,4406% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν φανερής ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την 19η εταιρική χρήση (1.1.2018 έως 31.12.2018), που συνοδεύεται από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.006.716
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 900
 1. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,57 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5130 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 02.07.2019, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 03.07.2019 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 08.07.2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.007.616 (79,4406% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.007.616
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 0
 1. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.004.016 (79,4049% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Κατά : 6.753.600
  • Υπέρ: 1.250.416
 • Αριθμός αποχών: 3.600
 1. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Κατά : 6.753.600
  • Υπέρ: 1.253.116
 • Αριθμός αποχών: 900
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.032 (79,4249% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.006.032
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 1.584
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.004.032 (79,4051% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.003.687
  • Κατά: 345
 • Αριθμός αποχών: 3.584
 1. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.007.616 (79,4406% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.007.616
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 0
 1. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να

μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων (συνδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.979.173
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 900

 

Διάφορες Ανακοινώσεις

 

Ανακοινώθηκε η εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Cedric Garnier σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού  μέλους κ. Yong Yu και ο ορισμός του κ. Athur Davidian από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτελεστικό.