Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η ΟΛΘ ΑΕ έχει σημαντική εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα πολυμερούς συνεργασίας σχετικά με την έρευνα και την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών στους τομείς των πολυτροπικών μεταφορών και logistics καθώς και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης συνδεδεμένων με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Την περίοδο αυτή υλοποιεί τα παρακάτω ερευνητικά έργα:

https://logimatic-project.eu/

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Horizon 2020.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων αιχμής για την αυτοματοποίηση των εργασιών των υφιστάμενων οχημάτων στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη βάση της χρήσης προηγμένων λύσεων εντοπισμού θέσης (χωροθέτησης) και πλοήγησης, οι οποίες ελαχιστοποιούν την εγκατάσταση/ ανάπτυξη νέων υποδομών και βελτιστοποιούν τις λιμενικές λειτουργίες μειώνοντας το κόστος και τις επενδύσεις.

Κύριοι στόχοι του LOGIMATIC είναι:

  • Ανάπτυξη προηγμένης αυτοματοποιημένης λύσης πλοήγησης βασισμένης στην ενσωμάτωση των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και αισθητήρων στα μηχανήματα στοιβασίας.
  • Εφαρμογή υποσυστήματος που βασίζεται σε GIS συμβατό με το υφιστάμενο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΣΕΜΠΟ για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών και τη διαχείριση των μηχανημάτων.
  • Εφαρμογή μεθόδων ασφαλείας προκειμένου να ανιχνευθούν και αποφευχθούν παρεμβάσεις.
  • Αξιολόγηση των επιπτώσεων μίας τέτοιας αυτοματοποιημένης προσέγγισης σε ευρεία κλίμακα με τη χρήση προσομοίωσης.
  • Ενσωμάτωση, αξιολόγηση και εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης σε πραγματικό περιβάλλον.

 


 

◊  SUPAIR - Ενημερώθηκε στις 15/05/2018

SUPAIR

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Interreg - ADRION

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SUPAIR “Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region” το οποίο συγχρηματοδοτείται SUPαπό πρόγραμμα Adriatic-Ionian INTERREG V-B Transnational 2014-2020.

Στόχος του έργου

Η σημασία
Τα λιμάνια αποτελούν κύριους κόμβους πολύ-τροπικών συστημάτων μεταφορών στη θαλάσσια περιοχή Αδριατικής – Ιονίου καθώς και στρατηγικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης. Η μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων είναι κατά συνέπεια απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η πρόκληση
Το έργο SUPAIR ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση, εστιάζοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών ρύπων με εφαρμογή σε λιμενικές εγκαταστάσεις και σε ελλιμενισμένα πλοία, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες των λιμενικών αρχών όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών, πολύ-τροπικών λύσεων μεταφορών και να υποστηρίξει περαιτέρω τους εμπλεκόμενους φορείς σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα
Το έργο SUPAIR (α) συστήνει αρχικά ένα Διακρατικό Δίκτυο (Transnational Network) λιμενικών αρχών, επιστημονικών και εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης μεθοδολογίας με κατευθυντήριες για βιώσιμα και χαμηλού άνθρακα λιμάνια  η οποία δύναται να μεταφερθεί επιτυχώς και σε άλλες περιοχές – λιμάνια, (β) αναπτύσσει λειτουργικά Σχέδια Δράσης (Action Plans) σε 7 λιμάνια εταίρους του έργου, ολοκληρωμένα με τεχνικές και οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας και (γ) εφαρμόζει στοχευμένες λύσεις και διαμορφώνει μια Διακρατική Στρατηγική (Transnational Strategy) για περιβαλλοντικά φιλικά λιμενικά συστήματα με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου και την προβολή, βελτίωση και διεύρυνση του σκοπού, της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του έργου.


Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ
Βάσει του κοινού μεθοδολογικού πλαισίου που θα αναπτυχθεί στο έργο, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα εστιάσει για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης στα ακόλουθα θέματα:

  • Μελέτη για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της διαρκούς ροής φορτηγών οχημάτων στην λιμενική εγκατάσταση, με στόχο τη μείωση του μήκους της διαδρομής και του χρόνου αναμονής τους, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών  αέριων ρύπων και μικροσωματιδίων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη ζήτηση και την υποχρέωση ζύγισης των φορτηγών οχημάτων αφού εξυπηρετηθούν.
  • Διαμόρφωση ενός Σχεδίου Ενεργειακής Διαχείρισης για όλους τους τύπους ενεργειακής κατανάλωσης των λιμενικών δραστηριοτήτων που θα αξιολογήσει και θα προτείνει λύσεις για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  (π.χ. χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και τερματικού εξοπλισμού, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ)
  • Τροποποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων. Το υπάρχον σύστημα διαθέτει περιορισμένες λειτουργίες και η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση θα παρέχει μια βελτιωμένη επισκόπηση των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις λιμενικές λειτουργίες. Η λειτουργία αυτού του αναβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ενεργειακών καταναλώσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με μελλοντικές επενδύσεις και δράσεις στον τομέα της ενέργειας.

 

Επικεφαλής Εταίρος
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA)


Εταίροι
Venice International University, Port Authorities of  Trieste and Venezia (Italy), namely: Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea and North Adriatic Sea Port Authority; Centre for Research and Technologies of Hellas (CERTH), Piraeus Port Authority SA, Thessaloniki Port Authority SA(Greece); Logistics Port System of Capodistria, Luka Koper (Slovenia); Port Authority of Durres (Albania); Port Authority of Bar (Crna Gora_Montenegro).

Διάρκεια έργου: 24 μήνες από Ιανουάριο 2018

Σύνδεσμοι:
Twitter: https://twitter.com/SUPAIRproject
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12104369
Interreg Adrion: http://www.adrioninterreg.eu/

Project website: https://supair.adrioninterreg.eu/

 


 

◊  ISTEN - https://isten.adrioninterreg.eu/

SUPAIR

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Interreg - ADRION

Το ISTEN είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg ADRION, στο οποίο συμμετέχουν 10 εταίροι από επτά ευρωπαϊκές χώρες. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει θαλάσσιους λιμένες, όπως Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea – Port of Trieste (IT), Port of Koper (SLO), Port Authority of Šibenik (HR), Port of Bar (ME) και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκη (GR), τρία ερευνητικά ινστιτούτα (Mediterranea University of Reggio Calabria, Επικεφαλής Εταίρος), το Ινστιτούτο Μεταφορών και Logistics (ITL) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ/CERTH) και άλλα εμπλεκόμενα μέρη όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο του Durrës στην Αλβανία και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας.

Σκοπός του ISTEN είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου λιμένων και κόμβων εφοδιαστικής αλυσίδας σε επίπεδο ADRION, βελτιώνοντας τις διατροπικές συνδέσεις των θαλάσσιων λιμένων ADRION προς την ενδοχώρα και προωθώντας τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές ροές και τις last-mile συνδέσεις προς το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφοράς (ΤΕΝ-Τ Corridors): Διάδρομος Βαλτικής-Αδριατικής, Διάδρομος Μεσογείου, Ανατολικός Διάδρομος/Διάδρομος Ανατολικής Μεσογείου και Διάδρομος Σκανδιναβίας-Μεσογείου. Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου συνεργάζονται με βασικούς θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και των διατροπικών μεταφορών, οι οποίοι συμμετέχουν σε Τοπικές Ομάδες Εργασίας που συναντώνται περιοδικά για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό των κύριων σημείων συμφόρησης σε τοπικό επίπεδο, τα οποία εμποδίζουν τον μετασχηματισμό των λιμένων σε αποδοτικούς κόμβους διατροπικών μεταφορών. Αυτά τα σημεία συμφόρησης κατηγοριοποιούνται σε πέντε διαφορετικές ομάδες: αγορά, υποδομή, λειτουργίες, θεσμικό πλαίσιο, καινοτομία και τεχνολογίες.


 

◊ PIXEL - Port IoT για περιβαλλοντική μόχλευση  http://pixel-ports.eu/

pixel

Η ΟΛΘ Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος και πιλοτική τοποθεσία, στο έργο PIXEL - Where IoT meets the Port of The Future, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020-EU.3.4. – SOCIETAL CHALLENGES – Smart, Green and Integrated Transport.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αμφίδρομη συνεργασία λιμένων, πολυτροπικών μέσων μεταφοράς και πόλεων για το μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το PiXEL μέσω μοντελοποίησης και προσομοίωσης των λιμενικών διαδικασιών του Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και την ενσωμάτωση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιμενικών δραστηριοτήτων σε μία νέα μετρική κλίμακα, τον Λιμενικό Περιβαλλοντικό Δείκτη, παρέχει αυτοματοποιημένη βελτιστοποίηση της χρήσης των λιμενικών πόρων, και, ως εκ τούτου, θα διευκολύνει την καλύτερη ενσωμάτωση του λιμένα, με την παρακείμενη πόλη της Θεσσαλονίκης και τους σχετικούς λιμενικούς φορείς.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει λιμένες από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες, όπως το λιμάνι του Bordeaux (FR), το λιμάνι του Monfalcone (IT) (Διατροπικός τερματικός σταθμός Gorizia – SDAG, η Ειδική Υπηρεσία για το λιμάνι του Monfalcone (ASPM) και ο οργανισμός ΤΠΕ της Περιφέρειας Friuli Venezia Giulia), ενώ την Ελληνική συμμετοχή συμπληρώνει το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, Πανεπιστημιακοί φορείς και μεγάλα ερευνητικά κέντρα, όπως η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βαλένθια (ES), η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ριέκα (HR), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ (GR) και το Κέντρο Πληροφοριών και Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών της Ακουιτανίας – CATIE (FR). Τέλος, η ανάπτυξη και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής, από καταξιωμένες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικών, όπως η PRODEVELOP S.L. (ES), XLAB d.o.o. (SI), ORANGE (FR), CREOCEAN (FR) και iPEOPLE (GR).

Διάρκεια: Μάιος 2018 – Σεπτέμβριος 2021

Σύνδεσμοι:

Linked in: https://www.linkedin.com/in/pixel-ports/

Facebook: https://www.facebook.com/PIXELPORTS/?_rdc=1&_rdr


 

◊ DataPorts - Πλατφόρμα δεδομένων για τη σύνδεση γνωστικών λιμένων https://dataports-project.eu/

Dataports

Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι εταίρος στο έργο DataPorts - Data Platform for the Connection of Cognitive Ports, το όποιο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020-EU.2.1.1. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies (ICT). Η ΟΛΘ Α.Ε. συμμετέχει ως πάροχος δεδομένων και επικεφαλής του πιλοτικού έργου Dataports, συμμετέχοντας επίσης στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το DataPorts στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας πλατφόρμας για την ασφαλή και αξιόπιστη κοινή χρήση δεδομένων και συναλλαγών, μεταξύ των παραγόντων που δραστηριοποιούνται στις διάφορες αλυσίδες εφοδιασμού στα λιμάνια, επιτρέποντας την σύνδεση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η υιοθέτηση και χρήση αυτής της πλατφόρμας από την ΟΛΘ Α.Ε., συνεπάγεται τη μετάβασή της σε γνωστικό λιμάνι, αξιοποιώντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγονται από τους ενδιαφερόμενους και ανοίγουν το δρόμο για νέες δυνατότητες: έλεγχο των λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο, περιγραφική ανάλυση, βελτιωμένη λήψη αποφάσεων και ακριβή πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων και καταστάσεων. Τέλος, η ΟΛΘ Α.Ε. μέσω του έργου DataPorts θα παρέχει μια εφαρμογή για επαγγελματίες, επισκέπτες και πολίτες της πόλης της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα εντός και γύρω από τις εγκαταστάσεις της.

Η κοινοπραξία, εκτός της ΟΛΘ Α.Ε., περιλαμβάνει το Ίδρυμα Έρευνας, Προώθησης και Εμπορικών Μελετών του λιμένα της Βαλένθια, τα οποία και θα λειτουργήσουν ως πιλοτικές τοποθεσίες. Επίσης, Πανεπιστημιακοί φορείς και μεγάλα ερευνητικά κέντρα, όπως η Πολυτεχνική Σχολή και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου της Βαλένθια (ES), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (GR), το Πανεπιστήμιο του Ντούισμπουργκ-Έσσεν και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Λογισμικού Ruhr (DE), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ (GR) και το Ινστιτούτο Μηχανικής Λογισμικού και Συστημάτων του and Φραουνχόφερ (DE). Τέλος, καταξιωμένες εταιρείες όπως Traxens (FR), IBM (IL), OTE S. A. (GR), Everis (ES) and PRODEVELOP S.L. (ES).

Διάρκεια: Ιανουάριος 2020 – Δεκέμβριος 2022

Σύνδεσμοι:

Linked in: https://www.linkedin.com/company/dataports/

Twitter: https://twitter.com/DataportsE

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMK3L1su9xeMkJ5NnoonXLA

Flickr: https://www.flickr.com/photos/187991315@N02


IoC - Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων (Internet of Containers)

ioc

https://www.iocontainers.gr/el/

Η ΟΛΘ Α.Ε. βρίσκεται σε συνεργασία με το τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Εφοδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου, για το έργο IoC - Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων (Internet of Containers). Η δράση «Δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», 2014. -2020. Εντάσσεται στον Άξονα 01 και ειδικότερα, συμβάλλει στον Ειδικό Στόχος 1b1: «Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Κύριος στόχος του έργου αποτελεί η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων του Διαδικτύου των Πραγμάτων, σε πραγματικές διαδικασίες χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων σε τερματικά λιμένων. Στα πλαίσια του έργου, περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός, έτσι ώστε να επιτευχθεί η «Έξυπνη ορατότητα», με την παρακολούθηση διαταρακτικών συμβάντων σε όλη την κρίσιμη διαδρομή ενός ταξιδιού εμπορευματοκιβωτίου και τον μετριασμό, καθώς και τη βελτιστοποίηση, των στρατηγικών που μπορούν να αναπτυχθούν, χρησιμοποιώντας τον χρόνο ως τον πιο σχετικό σταθμισμένο παράγοντα κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενισχύσουν την ασφαλή και αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων και την αξιόπιστη εκτίμηση του χρόνου αναμονής στην περιοχή του λιμένα.

Διάρκεια: Οκτώβριος 2021 – Μάϊος 2023

Σύνδεσμοι: https://twitter.com/OfContainers