Η 20η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Σχετικά έγγραφα:

 • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2020 [pdf]
 • Σχέδια Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης [pdf]
 • Ψηφοδέλτιο [pdf]
 • Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου [pdf]
 • Έντυπα συμμετοχής :
 • Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής [docx]
 • Προδιατυπωμένο κείμενο υπεύθυνης δήλωσης [docx]
 • Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου [docx]
 • Πολιτική Αποδοχών [pdf]
 • Έκθεση Αποδοχών [pdf]
 • Εκλογή νέων μελών Δ.Σ. [pdf]
 • Δικαιώματα μειοψηφίας [pdf]