Η 21η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

 • Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2021 [pdf]
 • Ορθή Επανάληψη - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2021 [pdf]

Η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση σχετικά με το 13ο θέμα θα συνέλθει στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μμ, στην έδρα της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, όπως ορίζει ο νόμος.

 • Απόφαση εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/07/2021 [pdf]
 • Ανακοίνωση Συγκρότησης σε Σώμα και Επιτροπής Ελέγχου 2021 [pdf]
 • Ορθή Επανάληψη - Απόφαση εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/07/2021 [pdf]
 • Ορθή Επανάληψη - Συγκρότηση σε σώμα μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Λοιπών Επιτροπών Ν.4706/2020 [pdf]

Σχετικά έγγραφα:

 • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2021 [pdf]
 • Σχέδια Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης [pdf]
 • Ψηφοδέλτιο [pdf]
 • Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου [pdf]
 • Δικαιώματα μειοψηφίας [pdf]
 • Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου [docx]
 • Πολιτική καταλληλότητας [pdf]
 • Έκθεση Αποδοχών [pdf]
 • Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου[pdf]
 • Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στην Γ.Σ. [pdf]
 • Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [pdf]
 • Ψηφοδέλτιο εξ αναβολής Γ.Σ.[pdf]
 • Εξ αναβολής Γ.Σ. - Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου [pdf]
 • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξ αναβολής Γ.Σ. 13ο θέμα) [pdf]