Η 22η  Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21η  Απριλίου 2022.

 • Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21/04/2022 [pdf]
 • Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2021 [pdf]

Σχετικά έγγραφα:

 • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2022 [pdf]
 • Σχέδια Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης [pdf]
 • Ψηφοδέλτιο [pdf]
 • Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου [pdf]
 • Δικαιώματα μειοψηφίας [pdf]
 • Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου [docx]
 • Έκθεση Αποδοχών [pdf]
 • Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου[pdf]
 • Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. [pdf]
 • Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στην Γ.Σ. [pdf]
 • Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [pdf]