Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

 

Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που διασφαλίζει μία ολιστική και συστηματική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας της, τις προσδοκίες και τους περιορισμούς που προέρχονται από αυτό, καθώς και τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22301:2019.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι η παροχή ενός γενικότερου πλαισίου, μέσω του οποίου θεσπίζεται και εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό Σύστημα, το οποίο:

  • διασφαλίζει ότι εντοπίζονται οι κρίσιμες δραστηριότητες, οι υποστηρικτικοί πόροι και αναγνωρίζει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους
  • λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας και ανάλυσης επιχειρηματικών επιπτώσεων, προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη στρατηγική επιχειρησιακής συνέχειας
  • παραμένει αποτελεσματικό για την επίτευξη των στόχων και την ικανοποίηση των απαιτήσεων επιχειρησιακής συνέχειας, ενώ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22301:2019

Η ΟΛΘ Α.Ε. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Σύστηματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας διασφαλίζει τη συνεχή επαγρύπνηση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού, τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού, τον σαφή καθορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων και τη συστηματική αποφυγή μεμονωμένων σημείων αστοχίας. Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του εν λόγω Συστήματος.

Η πολιτική της Επιχειρησιακής Συνέχειας εγκρίθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο – Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, στις 12/04/2021 και επανεξετάζεται τουλάχιστον μια φορά ετησίως καθώς και έπειτα από σημαντικές αλλαγές.