Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η Ο.Λ.Θ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της για την βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε βάσει των αναγκών και επιδιώξεων της ΟΛΘ Α.Ε. και σύμφωνα με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και εφαρμόζεται για τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχοντας υψηλή ποιότητα:

Ελλιμενισμός Εμπορικών πλοίων, επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων

Φορτοεκφόρτωση γενικού φορτίου, φορτίων χύδην και Εμπορευματοκιβωτίων

Αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ειδών

Παράδοση και παραλαβή φορτίου

Παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Η  ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η εδραίωση της εμπιστοσύνης των πελατών μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΛΘ Α.Ε. επιδιώκει να:

 • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
 • Τηρεί την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τους Διεθνείς Κώδικες και τις Βέλτιστες πρακτικές
 • Παρέχει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, όλων των εργαζομένων της μέσω προγραμμάτων κατάρτισης
 • Βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τη λειτουργία της εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω διεργασιών:
  • Ανασκόπηση Διοίκησης
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Διορθωτικές Ενέργειες
  • Διαχείριση Διακινδύνευσης

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση:

 • Δεσμεύεται να εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει
 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και το ενθαρρύνει να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνονται απαραίτητά για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη(ν):

 • Ενίσχυση της φήμης της επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • Δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές, καθώς αναγνωρίζεται η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και χρόνου
 • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • Συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία
 • Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Η Διοίκηση της Εταιρείας ανασκοπεί περιοδικά τις αρχές και τους στόχους της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, η τρέχουσα έκδοση της οποίας είναι κοινοποιημένη σε όλο το Προσωπικό.