Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της για την βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της.  

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε βάσει των αναγκών και επιδιώξεων της ΟΛΘ Α.Ε. και σύμφωνα με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και εφαρμόζεται για τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχοντας υψηλή ποιότητα:

Διαχείριση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων

Φορτοεκφόρτωση στέρεων χύμα φορτίων, πλην σιτηρών

Φορτοεκφόρτωση γενικού φορτίου

Εξυπηρέτηση επιβατικών πλοίων και πλοίων κρουαζιέρας

Παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Παράδοση και παραλαβή Φορτίων

Η  ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η εδραίωση της εμπιστοσύνης των πελατών μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη για την δέσμευση της ΟΛΘ Α.Ε.:

 • Να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις των πελατών της και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών της

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΛΘ Α.Ε. επιδιώκει να:

 • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
 • Τηρεί την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τους Διεθνείς Κώδικες και τις Βέλτιστες πρακτικές
 • Παρέχει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, όλων των εργαζομένων της μέσω προγραμμάτων κατάρτισης
 • Βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τη λειτουργία της εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω διεργασιών:
  • Ανασκόπηση Διοίκησης
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Διορθωτικές Ενέργειες
  • Διαχείριση Διακινδύνευσης

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση:

 • Δεσμεύεται να εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει
 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και το ενθαρρύνει να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνονται απαραίτητά για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος στο προσωπικό της εταιρείας αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτελεσματικής εφαρμογής του και της επίτευξης των παραπάνω στόχων.

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη(ν):

 • Ενίσχυση της φήμης της επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • Δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές, καθώς αναγνωρίζεται η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και χρόνου
 • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • Συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία
 • Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και ανασκοπεί συνεχώς τις αρχές και τους στόχους της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας.

Για το λόγο αυτό η παρούσα Πολιτική διατηρείται ενήμερη, κοινοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της ιστοσελίδας της ΟΛΘ Α.Ε.