Η ΟΛΘ ΑΕ έχει σημαντική εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα πολυμερούς συνεργασίας σχετικά με την έρευνα και την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών στους τομείς των πολυτροπικών μεταφορών και logistics καθώς και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης συνδεδεμένων με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Την περίοδο αυτή υλοποιεί το ερευνητικό έργο πολυμερούς συνεργασίας LOGIMATIC (https://logimatic-project.eu/) στο πλαίσιο του Horizon 2020.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων αιχμής για την αυτοματοποίηση των εργασιών των υφιστάμενων οχημάτων στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη βάση της χρήσης προηγμένων λύσεων εντοπισμού θέσης (χωροθέτησης) και πλοήγησης, οι οποίες ελαχιστοποιούν την εγκατάσταση/ ανάπτυξη νέων υποδομών και βελτιστοποιούν τις λιμενικές λειτουργίες μειώνοντας το κόστος και τις επενδύσεις.

Κύριοι στόχοι του LOGIMATIC είναι:

https://logimatic-project.eu/