Απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήµατα επί της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού Σ.17/13 για την προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών [pdf]