Skip to main content
Αναζήτηση

Φέρνουμε την εφοδιαστική αλυσίδα
σε μια νέα εποχή

Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001, διακινεί εμπορευματοκιβώτια, συμβατικό φορτίο, λειτουργεί την ελεύθερη ζώνη του Λιμένα σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία όντας πιστοποιημένη με άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO), προσφέρει αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις εφοδιαστικής και συνδυασμένων μεταφορών, παρέχει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και της Βουλγαρίας (Σόφια), της Σερβίας (Νις) και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Σκόπια) και εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση μέσω κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας.

 

Το Όραμα μας

Να εξελισσόμαστε, να είμαστε επινοητικοί και καινοτόμοι, να ηγούμαστε, να δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας, τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο και την κοινότητά μας, στην περιοχή μας και την κοινωνία γενικότερα.

Η Αποστολή μας

Φέρνουμε την εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής στην οποία δραστηριοποιούμαστε στη νέα εποχή, παρέχοντας συνδεσιμότητα που διευκολύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προωθώντας την οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία και σεβόμενοι την εντολή για ένα “πράσινο” μέλλον για τον πλανήτη μας και τις νεότερες γενιές.

Ανώτατη Διοικητική Ομάδα

Αθανάσιος Λιάγκος

Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.

Arie Koppelaar

Διευθύνων Σύμβουλος

Χάρης Καραμανέας

Γενικός Τεχνικός Διευθυντής

Θεοδώρα Ρήγα

Γενική Εμπορική Διευθύντρια & Διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας

Σπύρος Στάμου

Γενικός Οικονομικός Διευθυντής

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων

David Osbert

Διευθυντής Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων

Πιστοποιήσεις

Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι το 1o Ελληνικό λιμάνι πιστοποιημένο με ISO 45001:2018 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Με κύριο στόχο την παροχή αξιόπιστων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών, η ΟΛΘ Α.Ε. διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
ISO 50001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO/IEC 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
ISO 22301: 2019 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
Δήλωση Επαλήθευσης Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος 2022 [Άρθρο 20, Ν. 4936/2022 (ΦΕΚ 105Α/27-5-2022)]

Πολιτικές & Κανονισμοί

Στην ΟΛΘ Α.Ε. προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες διεξάγονται με υπευθυνότητα και σεβασμό, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε μία σειρά από πολιτικές και κανονισμούς.

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Η προάσπιση της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, καθώς και η δημιουργία και διατήρηση ενός υγειούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελούν κύριες προτεραιότητες της ΟΛΘ Α.Ε.

Αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης η παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία.

Βασικοί πυλώνες της Πολιτικής της ΟΛΘ Α.Ε. στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία είναι:

 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.
 • Η τήρηση της ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας, των Διεθνών Κωδίκων και των Βέλτιστων πρακτικών.
 • Η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, όλων των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
 • Η συστηματική αναγνώριση των εργασιακών κινδύνων και η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υγεία και την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας καθώς και η εφαρμογή αναγνωρισμένων ορθών πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία
 • H λήψη μέτρων για αξιοποίηση των ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμός, εκπαίδευση) και διαδικασιών για τη θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών στόχων για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
 • Η διαφανής, έγκαιρη και διεξοδική αναφορά όλων των συμβάντων ασφαλείας της εργασίας, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια και να εφαρμοστούν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα.
 • Η διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και όπου υπάρχουν των εκπροσώπων τους.

Η Διοίκηση αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την προάσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία και για το λόγο αυτό μεριμνά έτσι ώστε η παρούσα Πολιτική να διατηρείται ενήμερη, να κοινοποιείται στο προσωπικό και να είναι διαθέσιμη στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η συστηματική επιθεώρηση της οργάνωσης και των διαδικασιών συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της απόλυτης τήρησης των κανόνων ασφαλούς εργασίας σε κάθε τομέα εργασίας.

Οδηγίες για οδηγούς φορτηγών

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η παροχή ποιοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της ΟΛΘ Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΛΘ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 βάσει των αναγκών και επιδιώξεων της και σύμφωνα με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η ΟΛΘ Α.Ε δεσμεύεται:

 • Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.
 • Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
 • Να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την πρόληψη της ρύπανσης και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Να ενημερώνει και να ενθαρρύνει όλο το προσωπικό για τη συμμετοχή του σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Να προβαίνει σε συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και των επιπτώσεων.
 • Να θέτει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα και στόχους με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, τη μείωση των αρνητικών και την αύξηση των θετικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της.
 • Να ανασκοπεί τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα περιβαλλοντικά προγράμματα.
 • Να ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τη λιμενική κοινότητα, τους προμηθευτές, εργολάβους και τους επιβάτες, που διέρχονται από τον λιμένα, σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Προς εξασφάλιση αυτών των δεσμεύσεων η ΟΛΘ Α.Ε. βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με τη χρήση των παρακάτω διεργασιών:

 • Ανασκοπήσεις Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων της και των  επιπτώσεων τους
 • Διορθωτικές ενέργειες

Η Διοίκηση και το προσωπικό της ΟΛΘ Α.Ε. αναγνωρίζουν την ανάγκη για παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015.

Για το λόγο αυτό η παρούσα Πολιτική διατηρείται ενήμερη, κοινοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της ιστοσελίδας της ΟΛΘ Α.Ε.

Πολιτική Βιωσιμότητας

Λήψη του σχετικού αρχείου

Πολιτική Ποιότητας

Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της για την βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε βάσει των αναγκών και επιδιώξεων της ΟΛΘ Α.Ε. και σύμφωνα με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και εφαρμόζεται για τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχοντας υψηλή ποιότητα:

Ελλιμενισμός Εμπορικών πλοίων, επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων

Φορτοεκφόρτωση γενικού φορτίου, φορτίων χύδην και Εμπορευματοκιβωτίων

Αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ειδών

Παράδοση και παραλαβή φορτίου

Παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Η  ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η εδραίωση της εμπιστοσύνης των πελατών μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΛΘ Α.Ε. επιδιώκει να:

 • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
 • Τηρεί την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τους Διεθνείς Κώδικες και τις Βέλτιστες πρακτικές
 • Παρέχει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, όλων των εργαζομένων της μέσω προγραμμάτων κατάρτισης
 • Βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τη λειτουργία της εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω διεργασιών:
  • Ανασκόπηση Διοίκησης
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Διορθωτικές Ενέργειες
  • Διαχείριση Διακινδύνευσης

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση:

 • Δεσμεύεται να εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει
 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και το ενθαρρύνει να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνονται απαραίτητά για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη(ν):

 • Ενίσχυση της φήμης της επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • Δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές, καθώς αναγνωρίζεται η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και χρόνου
 • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • Συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία
 • Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Η Διοίκηση της Εταιρείας ανασκοπεί περιοδικά τις αρχές και τους στόχους της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, η τρέχουσα έκδοση της οποίας είναι κοινοποιημένη σε όλο το Προσωπικό.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, αναγνωρίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή και γνώση, τόσο του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών όσο και της φιλοσοφίας εφαρμογής του, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αναγκών λειτουργίας της στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Για την εξασφάλιση ενός επιπέδου ασφάλειας ανάλογου με την κρισιμότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, αλλά και για τη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών της Εταιρείας, η Διοίκηση έχει δημιουργήσει μια ειδική θέση, του Διαχειριστή Ασφάλειας Πληροφοριών (ΔΑΠ), εντός της Διεύθυνσης ΤΠΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καθιέρωση και διατήρηση ενός εταιρικού προγράμματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων.

 • Έχει λάβει υπόψη όλες τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις της χώρας, καθώς και απαιτήσεις που απορρέουν από τις υπογεγραμμένες συμβάσεις με τους πελάτες της Εταιρείας.
 • Προβλέπει, αξιολογεί και διαχειρίζεται ενεργά τις νέες και αναδυόμενες απειλές και συνεργάζεται με διάφορα τμήματα για την ευθυγράμμιση των πρωτοβουλιών ασφάλειας με τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους και τον μετριασμό των κινδύνων που θέτουν οι διάφορες απειλές ασφάλειας για την αποστολή και τους στόχους του οργανισμού.
 • Εφαρμογή και χρήση τεχνολογικών συστημάτων για τον εντοπισμό προτύπων ανώμαλης συμπεριφοράς δικτύου και ασφάλειας.
 • Συνεργάζεται παράλληλα με τη μονάδα πληροφοριών για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών ασφάλειας/κυβερνοασφάλειας και για τη διαχείριση των σχεδίων ανάκαμψης από καταστροφές και επιχειρησιακής συνέχειας.
 • Διασφαλίζει την τήρηση των πρακτικών ασφαλείας σε συστήματα ή εφαρμογές ανάπτυξης λογισμικού, είτε αυτά έχουν αγοραστεί από εξωτερικό φορέα είτε έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της επιχείρησης.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων της εταιρείας και διεξαγωγή ηλεκτρονικών ανακαλύψεων και ψηφιακών εγκληματολογικών ερευνών.
 • Διαχείριση των ελέγχων ταυτότητας και πρόσβασης, των οργανωτικών πολιτικών ασφάλειας και των αποδεδειγμένων στον κλάδο βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας σε όλα τα συστήματα υποδομής που βασίζονται στο χώρο και στο cloud.
 • Συμμετέχει στην αξιολόγηση του κινδύνου των προμηθευτών, εξετάζοντας τις συμβάσεις των προμηθευτών ή τους όρους ποιότητας των υπηρεσιών, βοηθώντας τις διάφορες ομάδες σε όλο τον οργανισμό να κατανοήσουν τον κίνδυνο τρίτων και τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων.
 • Αρχιτεκτονική περιβαλλόντων ΤΠ με επαρκή πλεονασμό, διπλασιασμό και προστασία από φυσικές, εσωτερικές και εξωτερικές απειλές που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση μιας στρατηγικής, ολοκληρωμένης επιχειρησιακής πληροφορίας ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων ΤΠ.
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση ενός πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Βοήθεια στο συνολικό σχεδιασμό της τεχνολογίας των επιχειρήσεων, παρέχοντας τρέχουσα γνώση και μελλοντικό όραμα για την τεχνολογία και τα συστήματα.
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση συναδέλφων σχετικά με το λογισμικό ασφαλείας και τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Με βάση τα παραπάνω, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να:

 • Την αυστηρή τήρηση και ιεράρχηση των πρακτικών ασφαλείας στην καθημερινή της δραστηριότητα και την επικοινωνία της σημασίας της ουσιαστικής εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος ασφαλείας από όλο το προσωπικό.
 • Tην ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και τη συνεχή επιδίωξη ότι όλα τα μέλη του προσωπικού γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών που διέπουν το σύστημα και την οργάνωση του συστήματος ασφαλείας.
 • Επιλογή προμηθευτών και συνεργατών σε σχέση με το επίπεδο ασφάλειας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
 • Παροχή των απαραίτητων πόρων για την υποστήριξη του συστήματος στη βάση της επίτευξης των στόχων που επιδιώκει και προσδοκά.
 • Να ελέγχει την επίτευξη αυτών των θεμελιωδών αρχών που αποτελούν την κύρια στρατηγική του, να εξετάζει τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων ασφαλείας και να συμμετέχει στη συστηματική και σε βάθος επανεξέτασή τους.

Για την Εταιρεία, η ασφάλεια των πληροφοριών δεν αφορά μόνο τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις, αλλά και ένα βασικό στρατηγικό εργαλείο όσον αφορά την εμπιστοσύνη των πελατών και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών δημοσιεύεται, κοινοποιείται και εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό.

Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που διασφαλίζει μία ολιστική και συστηματική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας της, τις προσδοκίες και τους περιορισμούς που προέρχονται από αυτό, καθώς και τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22301:2019.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι η παροχή ενός γενικότερου πλαισίου, μέσω του οποίου θεσπίζεται και εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό Σύστημα, το οποίο:

 • διασφαλίζει ότι εντοπίζονται οι κρίσιμες δραστηριότητες, οι υποστηρικτικοί πόροι και αναγνωρίζει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους
 • λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας και ανάλυσης επιχειρηματικών επιπτώσεων, προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη στρατηγική επιχειρησιακής συνέχειας
 • παραμένει αποτελεσματικό για την επίτευξη των στόχων και την ικανοποίηση των απαιτήσεων επιχειρησιακής συνέχειας, ενώ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22301:2019

Η ΟΛΘ Α.Ε. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Σύστηματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας διασφαλίζει τη συνεχή επαγρύπνηση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού, τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού, τον σαφή καθορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων και τη συστηματική αποφυγή μεμονωμένων σημείων αστοχίας. Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του εν λόγω Συστήματος.

Η πολιτική της Επιχειρησιακής Συνέχειας εγκρίθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο – Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, στις 12/04/2021 και επανεξετάζεται τουλάχιστον μια φορά ετησίως καθώς και έπειτα από σημαντικές αλλαγές.

Πολιτική Ενεργειακής Διαχείρισης

Η ΟΛΘ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη ενεργειακή και κλιματική κρίση, τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες της, δεσμεύεται για την:

 • Διάθεση των απαραίτητων πόρων και των πληροφοριών για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων και την διάδοση των επιτευγμάτων,
 • Ανταπόκριση στις απαιτήσεις και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης,
 • Ικανοποίηση των εφαρμοστέων Νομικών και άλλων Κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή χρήση και την ενεργειακή κατανάλωση και
 • Συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης.

Η επίτευξη των ανωτέρω θα επιτευχθεί μέσω:

 • Της εφαρμογής και συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης το οποίο αναπτύχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
 • Του καθορισμού, παρακολούθησης και ανασκόπησης κατάλληλων ενεργειακών στόχων και δεικτών,
 • Της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού με στόχο την ανάπτυξη Ενεργειακής κουλτούρας σε όλες τις βαθμίδες του οργανισμού,
 • Της προμήθειας ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση,
 • Της υποστήριξης των δραστηριοτήτων σχεδιασμού που λαμβάνουν υπόψη τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, και
 • Της τακτικής ανασκόπησης της Πολιτικής και του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.

Κανονισμός Προμηθειών

Λήψη του σχετικού αρχείου

Κανονισμός Ρυμουλκήσεων σε ισχύ από 17/04/2024

Λήψη του σχετικού αρχείου

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

  Με την εγγραφή σας, δηλώνετε αποδοχή των όρων χρήσης.

  Close Menu