Skip to main content
Αναζήτηση

Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός αυτής της Πολιτικής

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την ΟΛΘ Α.Ε. Η παρούσα Πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής προσωπικών δεδομένων της ΟΛΘ Α.Ε,. μέσω της ιστοσελίδας της www.thpa.gr, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων, στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα, και τα δικαιώματα που έχετε. Η ΟΛΘ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση, ότι τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε είναι ακριβή και αληθή. Επίσης, η Πολιτική αυτή περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα  ασφαλείας που η ΟΛΘ Α.Ε. λαμβάνει, προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων, και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για ενέργειες που η ΟΛΘ Α.Ε. δε θα πράξει.

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε.), που ιδρύθηκε το 1999 (νόμος 2688/99, ΦΕΚ 40Α’/1-3-99) με σκοπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση του λιμένος της Θεσσαλονίκης, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της, τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών της. Για τους σκοπούς της παρούσας, η ΟΛΘ Α.Ε. είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας https://www.thpa.gr υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Ο δικτυακός τόπος https://www.thpa.gr  δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση, ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Ο δικτυακός τόπος https://www.thpa.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Επιπλέον, δε διαβιβάζει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία χρηστών του σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί του, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή γενικά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες του.

Τι είναι ο «GDPR» – Ισχύουσα Νομοθεσία

Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation-Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων», Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, εφεξής «ο Κανονισμός») αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία (Οδηγία 95/46/ΕΚ). Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Ο Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος (δηλαδή δεν απαιτείται ειδική προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας, άρθρο 83 του Κανονισμού).

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Τι είναι ο/η υπεύθυνος/η επεξεργασίας;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Τι είναι ο/η εκτελών/ούσα την επεξεργασία;

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην ΟΛΘ Α.Ε. μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή να είναι προαιρετική. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στο Δικτυακό Τόπο (https://www.thpa.gr), θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την ΟΛΘ Α.Ε. η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο Δικτυακό Τόπο (https://www.thpa.gr).

Τι είδους δεδομένα συλλέγει η ΟΛΘ Α.Ε μέσω της ιστοσελίδας της;

Συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Δεδομένα Ταυτοποίησης: Oνοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, Χώρα, Πόλη.

Δεδομένα Επικοινωνίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμό τηλεφώνου.

Δε συλλέγουμε, ούτε αποκτάμε πρόσβαση με κανέναν τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας, σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα των υποκειμένων. H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της ΟΛΘ Α.Ε. (https://www.thpa.gr) δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό τόπο της ΟΛΘ Α.Ε. (https://www.thpa.gr).

Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η Πολιτική αυτή ενημερώνει για τον τρόπο και τη διαδικασία συλλογής προσωπικών δεδομένων από το δικτυακό τόπο https://www.thpa.gr, αναφέροντας ανά κατηγορία τα δεδομένα που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε, το σκοπό συλλογής-αποθήκευσης-επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσώπων, που οι πληροφορίες αφορούν,  τα τρίτα πρόσωπα, στα οποία δυνατόν να γνωστοποιούνται τα δεδομένα, και τα δικαιώματα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα των δεδομένων. Η ΟΛΘ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή. Η Πολιτική αυτή, επιπλέον, περιγράφει, στο μέτρο του δυνατού, τα μέτρα  ασφαλείας που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και απαριθμεί ενδεικτικά τις εγγυήσεις για δραστηριότητες και ενέργειες από τις οποίες η ΟΛΘ Α.Ε. θα απέχει. Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η ΟΛΘ Α.Ε από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου: Τις πληροφορίες αυτές η ΟΛΘ Α.Ε .πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.

Νόμιμη χρήση: Η ΟΛΘ Α.Ε. μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και εν γένει επεξεργάζεται και τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή, όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης χρήστη: Τις πληροφορίες αυτές η ΟΛΘ Α.Ε. πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει για το σκοπό της διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής αίτησης σας και πιο συγκεκριμένα:

α) για την εγγραφή χρήστη στην «πλατφόρμα ΒΤΧ» για την έκδοση Βεβαίωσης Τελωνειακού χαρακτήρα ΕΖ/ΑΕ, και,

β) για την εγγραφή χρήστη στην «πλατφόρμα OΠΣ ΣΕΜΠΟ».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, που δε λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικώς, μέσω της ιστοσελίδας της ΟΛΘ Α.Ε., και αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων, υποψηφίων εργαζομένων, συνεργατών, αναδόχων, προμηθευτών, ιδιωτών, πελατών και,, γενικότερα φυσικών προσώπων, παρέχεται στα υποκείμενα των δεδομένων ξεχωριστή έγγραφη και αναλυτική ενημέρωση, κατά τη συλλογή των ως άνω δεδομένων, βάσει και της σχετικής υποχρέωσης που θέτουν οι απαιτήσεις των άρθρων 13 και 14 του ΓΚΠΔ.

Αποθήκευση δεδομένων

Στην ΟΛΘ Α.Ε. διατηρούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε φυσικό ή  ηλεκτρονικό αρχείο, μόνο για  το χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτείται για να επιτελεσθεί μία υπηρεσία, την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων της εκάστοτε οικείας Νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δεν αποθηκεύονται για διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών (απώτατη νομική παραγραφή αξιώσεων) στο αρχείο της ΟΛΘ Α.Ε.

Διαγραφή Δεδομένων

Τα δεδομένα σας διαγράφονται ανάλογα με την περίπτωση και πάντοτε βάσει των διατάξεων που ορίζονται από την οικεία Νομοθεσία.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η ΟΛΘ Α.Ε. δε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για νόμιμους σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΟΛΘ Α.Ε. ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες  Δημόσιες Αρχές ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση κάποιας επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας, εφόσον αυτή απαιτείται για την εκάστοτε επεξεργασία. Τα άτομα, που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Cookies

Ένα «cookie» είναι ένα σύνολο παραμέτρων που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη και περιλαμβάνει επιλεγμένα στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις του Χρήστη σε κάποια ηλεκτρονική τοποθεσία. Ένα «cookie» μπορεί να περιέχει προτιμήσεις, όπως η επιλογή γλώσσας, το ηλεκτρονικό όνομα χρήστη ή άλλα παρόμοια στοιχεία, τα οποία, διαφορετικά, θα απαιτούσαν συχνή υποβολή τους από το Χρήστη. Η χρήση ενός «cookie» δεν μπορεί με κανένα τρόπο να οδηγήσει σε αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων ενόσω συνδέεστε με την ηλεκτρονική τοποθεσία την ΟΛΘ Α.Ε. Τα περισσότερα «cookies» διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα προβολής ηλεκτρονικών σελίδων («session cookies»). Τα «cookies» μπορούν να απενεργοποιηθούν στο πρόγραμμα προβολής του Χρήστη, όμως η επιλογή αυτή δύναται να περιορίσει ορισμένες από τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού μας τόπου, ενώ ο Χρήστης πιθανόν να χρειαστεί να υποβάλει επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία.

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αυτή τη στιγμή δε χρησιμοποιεί άλλα «cookies», παρά μόνον τα αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας της και την αναγνώριση χρηστών, είναι όμως πιθανόν να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία στο μέλλον. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, θα σας περιγράψουμε με λεπτομέρεια τι ακριβώς κάνει το «cookie», δίνοντάς σας οδηγίες για το πώς μπορείτε να το ελέγξετε.

Αρχεία Καταγραφής (log files)

Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP (Internet Protocol) για την ανάλυση τάσεων στη χρήση του διαδικτύου, για τη διαχείριση των πόρων των υπολογιστών και του δικτύου μας, για την παρακολούθηση τυχόν μη επιτρεπόμενων παράνομων ή κακόβουλων δραστηριοτήτων (επιθέσεων)  και για τη συλλογή γενικών δημογραφικών πληροφοριών (χώρα προέλευσης) για συγκεντρωτική χρήση.

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP, μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη/ χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την σελίδα, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη /μέλους. Οι διευθύνσεις IP δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Ασφάλεια των δεδομένων

Το Διαδίκτυο, όπως και κάθε μέσο που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών, δεν μπορεί να θεωρηθεί 100% ασφαλές. Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα και βασίζεται κυρίως σε αξιόπιστους οργανισμούς και επιχειρήσεις που σέβονται την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των στοιχείων των Χρηστών του.  Η ΟΛΘ Α.Ε. προσπαθεί να διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις. Στην ΟΛΘ Α.Ε. εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας, σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέξαμε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Η ΟΛΘ Α.Ε. χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα εργαλεία κρυπτογράφησης και προστασίας πληροφοριών (κρυπτογράφηση 128-bit, ασφαλείς σελίδες, σύστημα προστασίας δικτύου-firewall, ψηφιακές υπογραφές κ.α.).

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες και οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα δεδομένα αυτά.

Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η ΟΛΘ Α.Ε. λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

Πρόσβαση στο lnternet

Εάν επικοινωνήσετε με την ΟΛΘ Α.Ε. μέσω διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail ή τηλεφωνικό αριθμό, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον μας τα έχετε παράσχει αυτοβούλως. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ., δεν είναι ασφαλείς, εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί. Η ΟΛΘ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της.

Πολιτική απορρήτου και παιδιά

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε ανήλικος κάτω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας (στην Ελλάδα το όριο αυτό είναι άνω των 15 ετών), θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Δήλωσης, από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας, για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Πολιτικές Απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Σας ζητούμε να μην μας στέλνετε μέσω e-mail και να μην μας αποκαλύπτετε, μέσω χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας, ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τον σκοπό της επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα Πολιτική.

Η παρακολούθηση των επικοινωνιών

Όλες οι επικοινωνίες της ΟΛΘ Α.Ε μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, email κ.λπ.) δεν παρακολουθούνται και δεν καταγράφονται.

Ενημέρωση Β’ Επιπέδου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

1. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Α΄ Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, τηλ.: 2310 593 118-121, email: secretariat@thpa.gr).

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Aνάλυση εννόμων συµφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας, καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε, ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής ή βανδαλισμών, λόγω και της στρατηγικής σημασίας του Λιμένα. Η καταγραφή λαμβάνει χώρα προ όλων των πυλών εισόδου της ΟΛΘ Α.Ε., προ της εισόδου του κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του χώρου στάθμευσης της Διοίκησης),  προ του κλιμακοστασίου  του κεντρικού κτιρίου, προ του ανελκυστήρα του κεντρικού κτιρίου, προ της εισόδου του κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών, προ της εισόδου του Κτιρίου Φύλαξης, προ της εισόδου του αντλιοστασίου της ΕΥΑΘ, προ της εισόδου και άνω των αποθηκών, στις περιφράξεις της ΟΛΘ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένης της περίφραξης Πλωτών), άνω των Πυλώνων (πανοραμική λήψη), προ της εισόδου του Συνεργείου Πλωτών, προ της εισόδου του Επιβατικού Σταθμού (έλεγχος διαβατηρίων), προ της εισόδου του Βρεφικού Σταθμού, στο Μηχανοστάσιο, στο Παλιό Λιμεναρχείο, στους χώρους ΣΕΜΠΟ (γερανογέφυρα, κτίριο, ζυγιστικό), στο κτίριο ΣΙΛΟ, προ της εισόδου του control room, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δυνατότητα εστίασης (zoom) και δε συλλέγουν δεδομένα ήχου.

4. Πρόσβαση-Διαβίβαση

Η πρόσβαση στο καταγραφικό του συστήματος του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) πραγματοποιείται από συγκεκριμένη ομάδα προσώπων με τη χρήση μοναδικού κωδικού ασφαλείας που επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας, Φύλαξης–ΥΑΛΕ, ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ CONTROL ROOM. Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μέσω access control μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, και τους, συμβεβλημένους με εμάς και  δεσμευμένους από εμάς με συμφωνητικά επεξεργασίας του άρθρου 28 ΓΚΠΔ,  εξωτερικούς συνεργάτες, που είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη και ασφάλεια του χώρου. Η διαβίβαση των δεδομένων που συλλέγονται από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) σε τρίτους επιτρέπεται κατά κανόνα μόνο κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας και μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το υλικό αυτό διαβιβάζεται σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές, όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές, όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα, στα οποία αναφέρεται η Ενημέρωση αυτή (CCTV), για δέκα (10) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο, έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία

Τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα, εν σχέσει με την  επεξεργασία που αφορά η Ενημέρωση αυτή (CCTV):

• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής. • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail, στη διεύθυνση dpo@thpa.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημά σας  στα γραφεία μας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7.- Αρχείο CCTV

Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» τηρεί στα γραφεία του αρχείο με αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων CCTV που σας αφορούν. Επίσης, ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» τηρεί αρχείο στο οποίο  περιγράφονται και περιλαμβάνονται τα εξής: (α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καμερών, (β)  διαγραμματική απεικόνιση της τοποθεσίας των καμερών, (γ) ο χώρος όπου φυλάσσονται τα δεδομένα που συλλέγονται από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).

8. Αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση

Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα Ενημέρωση οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεστε για τις αλλαγές το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση ή γενικότερα ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo) στο e-mail: dpo@thpa.gr  ή με το Τμήμα IT στο e-mail: icts@thpa.gr.

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική Αρχή.  Αρμόδια εποπτική Αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης,

β) το δικαίωμα διόρθωσης,

γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να την αποθηκεύουμε),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

ε) το δικαίωμα στη διαβίβαση των δεδομένων,

στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική Αρχή

Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαβίβασης των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε εγγράφως με σχετική πρωτότυπη επιστολή, μέσω φαξ ή e-mail στο αρμόδιο Τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΟΛΘ Α.Ε, που αναφέρεται παρακάτω.

Αναθεωρήσεις της Δήλωσης

Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η ΟΛΘ Α.Ε θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ χρήστη και ΟΛΘ Α.Ε.,  εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια επίλυσης της διαφοράς είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Θεσσαλονίκης.

Links

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνον όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα, αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΟΛΘ Α.Ε. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της παρούσας δικτυακής πύλης για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Επικοινωνία

Η ΟΛΘ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι έχει ορίσει Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO), στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας dpo@thpa.gr. Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να τις απευθύνετε στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η ΟΛΘ Α.Ε επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.  Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε στις 16/09/2022

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

    Με την εγγραφή σας, δηλώνετε αποδοχή των όρων χρήσης.

    Close Menu