Skip to main content
Αναζήτηση

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η ΟΛΘ Α.Ε. προσφέρει προς χρήση το διαδικτυακό της τόπο (https://www.thpa.gr), υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες του, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η επίσκεψη και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή αποδοχή των όρων αυτών.

1. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΟΛΘ Α.Ε. και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης υπό τρίτων. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου, σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια χρήση, πάντα υπό την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής προέλευσής του και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της δικτυακής πύλης.

2. Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού, που εμπεριέχεται στον διαδικτυακό αυτό τόπο, παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, που παρέχονται στο (https://www.thpa.gr),  να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, η ΟΛΘ Α.Ε. δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η ΟΛΘ Α.Ε. δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική, ειδική ή αποθετική) ζημία του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

3. Η ΟΛΘ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ως εκ τούτου, δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού της τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στο χρήστη από αυτήν τη διακοπή.

4. Η ΟΛΘ Α.Ε. δε διαχειρίζεται τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners, και δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

5. Οι σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου της ΟΛΘ Α.Ε., χωρίς αυτό να συνεπάγεται: α) ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των εξωτερικών δικτυακών τόπων, β) ότι αποδέχεται οποιαδήποτε σχέση της με τους ιδιοκτήτες των εξωτερικών δικτυακών τόπων, γ) ότι παρέχει εγγύηση ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων, ή ως προς την ασφάλεια από μετάδοση ιών, δ) ότι αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών, που περιέχονται στους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εξωτερικών δικτυακών τόπων, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη. Η ΟΛΘ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων τους.

6. Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: α) να πραγματοποιεί, χωρίς προειδοποίηση, προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και στους Ορους Χρήσης του, β) να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από τη δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από το χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, γ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες, που διατίθενται από χρήστες, με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

7. Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπο  https://www.thpa.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λειτουργία και διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, και, σε καμία περίπτωση, δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες Αρχές.

8. Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από τον ιστότοπο https://www.thpa.gr υπόκειται στους όρους της Δήλωσης Απορρήτου / Πολιτικής Προστασίας ΠΔ καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου https://www.thpa.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

9. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

10. Επίσης, ο ιστότοπος https://www.thpa.gr δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους δε διαχειρίζεται η ΟΛΘ Α.Ε. Η Δήλωση Απορρήτου / Πολιτικής Προστασίας ΠΔ ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από τον ιστότοπο https://www.thpa.gr.

11. Ο τελικός χρήστης και επισκέπτης του https://www.thpa.gr ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται με τη χρήση του ως άνω διαδικτυακού τόπου και τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας: (α) απαγορεύονται τα μηνύματα για παράνομο λογισμικό, λογισμικό εξουδετέρωσης προστασίας ή αυτά που αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου, (β) απαγορεύονται τα υβριστικά μηνύματα, μηνύματα μίσους ή ρατσιστικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα με περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φήμη των χρηστών του https://www.thpa.gr ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, (γ) τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις Διαχειριστών (Administrators) του https://www.thpa.gr θα πρέπει να υποβάλλονται με μήνυμα στο Διαχειριστή, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης icts@thpa.gr, και όχι δημόσια.

12. O επισκέπτης/χρήστης του https://www.thpa.gr υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο https://www.thpa.gr και στις σχετιζόμενες με αυτόν ιστοσελίδες, από τον επισκέπτη / χρήστη, λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του επισκέπτη / χρήστη, κατά του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του διαδικτυακού τόπου, στην περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

13. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύονται βάσει των κανόνων καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και, ως εκ τούτου, άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει αυτή, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια, για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από τους εν λόγω Όρους Χρήσης, είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

14. Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, που διαχειρίζεται η ΟΛΘ Α.Ε., και  άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο ict@thpa.gr, προκειμένου να αντιμετωπισθούν.

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

    Με την εγγραφή σας, δηλώνετε αποδοχή των όρων χρήσης.

    Close Menu