Skip to main content
Αναζήτηση

Ευρωπαϊκά Έργα

Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει σημαντική εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά έργα πολυμερούς συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών στους τομείς των  μεταφορών και των logistics καθώς και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, συνδεδεμένων με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Ενεργά Έργα

IoC - Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων

Η ΟΛΘ Α.Ε. βρίσκεται σε συνεργασία με το τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Εφοδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου, για το έργο IoCΔιαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων (Internet of Containers). Η δράση «Δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», 2014. -2020. Εντάσσεται στον Άξονα 01 και ειδικότερα, συμβάλλει στον Ειδικό Στόχος 1b1: «Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Κύριος στόχος του έργου αποτελεί η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων του Διαδικτύου των Πραγμάτων, σε πραγματικές διαδικασίες χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων σε τερματικά λιμένων. Στα πλαίσια του έργου, περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός, έτσι ώστε να επιτευχθεί η «Έξυπνη ορατότητα», με την παρακολούθηση διαταρακτικών συμβάντων σε όλη την κρίσιμη διαδρομή ενός ταξιδιού εμπορευματοκιβωτίου και τον μετριασμό, καθώς και τη βελτιστοποίηση, των στρατηγικών που μπορούν να αναπτυχθούν, χρησιμοποιώντας τον χρόνο ως τον πιο σχετικό σταθμισμένο παράγοντα κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενισχύσουν την ασφαλή και αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων και την αξιόπιστη εκτίμηση του χρόνου αναμονής στην περιοχή του λιμένα.

IoC - Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων

Διάρκεια: Οκτώβριος 2021 – Οκτώβριος 2024
Ιστοσελίδα: www.iocontainers.gr/el/

Η ΟΛΘ Α.Ε. βρίσκεται σε συνεργασία με το τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Εφοδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου, για το έργο IoCΔιαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων (Internet of Containers). Η δράση «Δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», 2014. -2020. Εντάσσεται στον Άξονα 01 και ειδικότερα, συμβάλλει στον Ειδικό Στόχος 1b1: «Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Κύριος στόχος του έργου αποτελεί η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων του Διαδικτύου των Πραγμάτων, σε πραγματικές διαδικασίες χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων σε τερματικά λιμένων. Στα πλαίσια του έργου, περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός, έτσι ώστε να επιτευχθεί η «Έξυπνη ορατότητα», με την παρακολούθηση διαταρακτικών συμβάντων σε όλη την κρίσιμη διαδρομή ενός ταξιδιού εμπορευματοκιβωτίου και τον μετριασμό, καθώς και τη βελτιστοποίηση, των στρατηγικών που μπορούν να αναπτυχθούν, χρησιμοποιώντας τον χρόνο ως τον πιο σχετικό σταθμισμένο παράγοντα κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενισχύσουν την ασφαλή και αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων και την αξιόπιστη εκτίμηση του χρόνου αναμονής στην περιοχή του λιμένα.

Διάρκεια: Οκτώβριος 2021 – Μάϊος 2023
Ιστοσελίδα: www.iocontainers.gr/el/

POSEIDON - Πρόωση πλοίων με συνθετική μεθανόλη υπέρ της απανθρακοποίησης των ναυτικών μεταφορών

Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι ένας από τους εταίρους του έργου POSEIDON, του οποίου ο γενικός στόχος είναι να επιδείξει τη χρήση της συνθετικής μεθανόλης (e-methanol) για την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου. Το έργο, θα προετοιμάσει την εφαρμογή τοπικών αλυσίδων αξίας με βάση την συνθετική μεθανόλη ως καύσιμο για τη ναυτιλία στα λιμάνια της Βαλένθια, Ισπανία και της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, η οποία θα επιτευχθεί με τη σύνδεση των τοπικών ενδιαφερομένων μερών σε μια Κοινότητα Πρακτικής, καθώς και τη συλλογή των απαιτήσεων και της γνώσης τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, θα κατασκευαστεί μια αποδοτική μονάδα επίδειξης μετατροπής ισχύος σε συνθετική μεθανόλη, βασισμένη σε μια καινοτόμα ιδέα. Αυτή η μονάδα θα δοκιμαστεί σε σχετικά λειτουργικά περιβάλλοντα, ενώ η παραγόμενη e-μεθανόλη θα χρησιμοποιηθεί σε δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες, για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της ποιότητας και της συμβατότητας του παραγόμενου καυσίμου με κινητήρες πλοίου.

Σύμφωνα με την αποστολή της ΟΛΘ Α.Ε., θα πραγματοποιηθούν λεπτομερείς τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξιολογήσεις για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η οικονομική αξία που δημιουργείται βάσει διαφορετικών σεναρίων, και να εντοπιστούν πιθανά εμπόδια και ευκαιρίες βελτιστοποίησης. Για να προετοιμαστεί ο δρόμος για την υιοθέτηση από την  αγορά και τη μελλοντική ανάπτυξη της συνθετικής μεθανόλης, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στην ΕΕ, θα αναπτυχθούν σχέδια δράσης και ένα εργαλείο αναπαραγωγής για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας της ανάπτυξης της e-μεθανόλης σε λιμένες της ΕΕ. Οι νέες μέθοδοι, τα εργαλεία και τα αποτελέσματα που θα παραχθούν μέσω του POSEIDON, θα κοινοποιηθούν στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και στους πολίτες της ΕΕ, για να προωθηθεί η καινοτομία και να αυξηθεί η  ευαισθητοποίηση, σχετικά με τα οφέλη της χρήσης συνθετικών καυσίμων για καθαρή ναυτιλία.

Το έργο αποτελείται από 19 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ενεργειακής Έρευνας – EIFER (συντονιστής), EDF, KIT, RINA, Fundación Valenciaport, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ICODOS, Fincantieri, Isotta Fraschini Motori – IFM, Winterthur Gas & Diesel – WinGD, Steinbeis Innovation GmbH, Global Omnium, ΟΛΘ Α.Ε.. – Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, CNR-STEMS, Swedish Maritime Administration, Inventors, CAO Hellas και AVEBIOM.

Το έργο POSEIDON συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, το Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας (2021-2027), με σχεδόν 9,7 εκατομμύρια ευρώ.

IoC - Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2023 – Αύγουστος 2027

Links:

HECTOR - Ενισχύοντας την προστασία των Ευρωπαϊκών τουριστικών υποδομών

Η ΟΛΘ ΑΕ είναι ένας από τους εταίρους του έργου HECTOR, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης για την προστασία των τουριστικών υποδομών σε όλη την Ευρώπη, που θα περιλαμβάνει δράσεις που προέρχονται από τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (SOP, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία, πρωτόκολλα διαχείρισης και καλές πρακτικές σε όλα τα επίπεδα ασφάλειας). Έτσι, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς (όργανα επιβολής του νόμου, δήμοι, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τουριστικοί φορείς κ.λπ.), τόσο με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δημόσιων χώρων, καθώς και με τα εργαλεία, μεθόδους και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου, θα εντοπιστούν προκλήσεις ασφαλείας και σχετικές αδυναμίες σε συγκεκριμένους τουριστικούς χώρους, χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθοδολογίες της ΕΕ, ενώ θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις μεγάλης κλίμακας για την επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των επαγγελματιών της τουριστικής βιομηχανίας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για το HECTOR, το οποίο θα επιτευχθεί με Κοινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τουριστικούς χώρους και εκδηλώσεις, χρησιμοποιώντας σύγχρονη μεθοδολογία. Ο απώτερος στόχος του HECTOR είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Μοντέλου Ασφάλειας για Τουριστικές Τοποθεσίες που θα ενσωματώνει τόσο τις υπάρχουσες μεθόδους και εξελίξεις που έχουν καθιερωθεί στην ΕΕ όσο και αυτές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του έργου.

Το έργο αποτελείται από 18 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες: Ελληνική Αστυνομία, Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), Δήμος Μυκόνου, Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε., Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Louis Hotels Royal Apollonia, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., Αστυνομία Κύπρου – Λευκωσία Κύπρου, FEG – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Τουριστικών Οδηγών, Ένωση Βουλγαρικών Τοπικών Αρχών Μαύρης Θάλλασας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΟΛΘ Α.Ε. – Λιμένας Θεσσαλονίκης, Police nationale, Brink’s Hellas S.A., Πολωνική Αστυνομία (KPG), Μαρίνα Λεμεσού, Hertz – Autohellas Ανώνυμος Τουριστική & Εμπορική Εταιρεία.

Το έργο HECTOR συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Ασφάλειας, με σχεδόν 1,9 € εκατομμύρια.

IoC - Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2023 – Νοέμβριος 2025

Links:

Ολοκληρωμένα Έργα

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

    Με την εγγραφή σας, δηλώνετε αποδοχή των όρων χρήσης.

    Close Menu