Skip to main content
Αναζήτηση

Διαγωνισμός για την παραχώρηση του Σ.ΕΜΠΟ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ΟΛΘ αε, στη σημερινή (15/01) συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στις 08:00 π.μ., με την παρουσία των οκτώ από τα 11 μέλη του, ενέκρινε ομόφωνα τους όρους της προκήρυξης  διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ αε σε ιδιώτη πάροχο λιμενικών υπηρεσιών έναντι, αφενός μεν αυτοχρηματοδοτούμενης, από τον ιδιώτη, επένδυσης (με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της υπάρχουσας υποδομής και ανωδομής) και αφετέρου οικονομικού ανταλλάγματος στην ΟΛΘ Α.Ε. με κριτήριο ανάθεσης την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί αποφασιστική ώθηση για την ταχεία ανάπτυξή του λιμένος σε σημαντικό περιφερειακό Λιμένα–Πύλη για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στον οποίο σημαντικό μερίδιο θα κατέχει η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων διαμετακόμισης (in transit). Η παραχώρηση λιμενικών υπηρεσιών έχει εφαρμοστεί σε πλήθος λιμένων και μεγάλοι και μικρότεροι σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, όπως του Rotterdam, του Αμβούργου, της Αμβέρσα, της Γένοβας στη Δ. Ευρώπη, της Κωνστάντζας στην Μαύρη Θάλασσα, της Μερσίνα (και ολοκληρώθηκε και η παραχώρηση της Σμύρνης) στην Τουρκία,  λειτουργούν επιτυχημένα με αυτό το πλαίσιο.
Τα κύρια θετικά αποτέλεσματα από την παραχώρηση λιμενικών υπηρεσιών εντοπίζονται στην σημαντική αύξηση του διακινούμενου φορτίου, στην παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους πελάτες του λιμένα, στην ταχύτητα και την ευελιξία προσαρμογής του λιμένα στα νέα δεδομένα και στις νέες τεχνολογίες,  στην ένταξη της περιοχής σε ευρύτερες εφοδιαστικές αλυσίδες,  και στην αύξηση της απασχόλησης τόσο εντός του λιμένος όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Επενδύσεις στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων της Θεσσαλονίκης.
 Προγραμματίζεται ένα μεγάλο για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης επενδυτικό σχέδιο ύψους περίπου 280-300 εκ. €, προκειμένου να υπερτριπλασιάσει τη διακίνηση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Ουσιαστικά επεκτείνεται οολόκληρος ο 6ος προβλήτας, δημιουργώντας περιμετρικά 1200 μ. μήκους πρόσθετου κριπηδώματος, με αυλή 300.000 τ.μ. και βύθισμα 15.8 μ. και 16μ., ενώ συντηρείται,  εκσυγχρονίζεται και βυθοκορείται φθάνοντας τα 14μ. βάθος και ο υπάρχων  σταθμός Ε/Κ.   Ταυτόχρονα εξοπλίζεται με σημαντικό αριθμό νέων γερανογεφυρών και μηχανημάτων ανύψωσης και στοιβασίας Ε/Κ (RTG’s/RMG’s)
Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί καθ’ ολοκληρία από τον ιδιώτη και θα υλοποιηθεί εντός μικρού, για το μέγεθος του λιμενικού έργου, χρονικού διαστήματος, με τμηματική παράδοση λειτουργικών τμημάτων του έργου. 
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η υλοποίηση των επενδύσεων ή μέρους αυτών μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, δεν είναι πλέον δυνατή διότι εμπίπτει στις διατάξεις περί Κρατικών Ενισχύσεων και αντίκειται στην Κοινοτική Νομοθεσία.
Με τα ανωτέρω υπόψη και βάσει τεχνοοικονομικών μελετών, η παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 30 ετών και με προκαθορισμένο πλαίσιο στόχων και απαιτήσεων είναι η βέλτιστη λύση. 

Στόχοι και Πλαίσιο Παραχώρησης

Το σχέδιο παραχώρησης που η ΟΛΘ ΑΕ έχει επεξεργαστεί διαθέτει τους ακόλουθους κυρίαρχους άξονες – στόχους:
1.    Απαίτηση για ίση μεταχείριση στην εξυπηρέτηση όλων των ναυτιλιακών γραμμών (common user) και για μη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Το μικρό μέγεθος του όγκου διακίνησης προς το παρόν δεν είναι ελκυστικό για παραπάνω από έναν παρόχους. Η ανάγκη για προσέλκυση σημαντικού πρόσθετου φορτίου θα αναγκάσει τον πάροχο να διατηρεί ελκυστικά και ανταγωνιστικά τιμολόγια. Σε κάθε περίπτωση η ΟΛΘ αε έχει την ευχέρεια να προκηρύξει διαγωνισμό για εγκατάσταση και δευτέρου παρόχου, προκειμένου όταν αυξηθεί το διακινούμενο φορτίο να υπάρξει ο απαιτούμενος ενδολιμενικός ανταγωνισμός.
2.    Προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού. Η κυβέρνηση θέτοντας ως βασική και ιδιαιτέρως σημαντική προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων, περιλαμβάνει στην προκήρυξη επιπρόσθετες διασφαλίσεις από αυτές που αναφέρονται στην  εφαρμοζόμενη νομοθεσία, που ισχύει υποχρεωτικά και προστατεύει τους εργαζόμενους (ΠΔ 178/2002) στην περίπτωση που μεταβιβάζονται μαζί με κάποια επιχείρηση ή μέρος αυτής. Η μεταβίβαση μικρού αριθμού εργαζομένων θα γίνει με όρους και προϋποθέσεις ιδιαίτερα ευνοϊκούς και συμφέροντες, οι οποίοι διασφαλίζουν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα και τις αμοιβές αυτών. Επιπρόσθετα παρέχεται συμπληρωματικά η δυνατότητα α) μετάταξης και β) πρόωρης συνταξιοδότησης για όσους το επιθυμούν, το κόστος της οποίας θα επωμιστεί η ΟΛΘ ΑΕ.  (Η εθελουσία αφορά σε μικρό αριθμό εργαζομένων με συγκεκριμένη στόχευση και με ουσιαστικά οφέλη για την εταιρία, την εθνική και τοπική οικονομία). Τέλος η περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Συμβατικού Λιμένος, τα φορτία του οποίου παρουσιάζουν σημαντική αύξηση εξασφαλίζει άνετα τις θέσεις του υπόλοιπου προσωπικού και δημιουργεί καλές προοπτικές, μεσοπρόθεσμα για την εταιρία.
3.    Προστασία του περιβάλλοντος. Στη διακήρυξη σαφώς ορίζεται η υποχρέωση του αναδόχου όχι απλά να τηρήσει τις σχετικές εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες προστασίας περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα να αναλάβει πρωτοβουλίες για περαιτέρω μέτρα.
4.    Προσέλκυση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων με αναγκαία χαρακτηριστικά εμπειρίας και χρηματοοικονομικής επάρκειας. Τα τεθέντα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό αναμφίβολα εξασφαλίζουν την ΟΛΘ ΑΕ ως προς την απαιτούμενη εμπειρία των υποψηφίων σε διαχείριση και λειτουργία τερματικών σταθμών Ε/Κ, σε κατασκευή υψηλών προδιαγραφών νέων σταθμών, και ως προς την οικονομική ευρωστία για να φέρουν σε πέρας εντός του χρονοδιαγράμματος το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα.
5.    Επίτευξη του μέγιστου δυνατού οικονομικού οφέλους για την ΟΛΘ ΑΕ τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Το κέρδος της ΟΛΘ αε είναι αφενός οι επενδύσεις οι οποίες θα κατασκευασθούν και θα παραμείνουν στην ΟΛΘ αε (και κατ’ επέκταση στο Ελληνικό Δημόσιο) και αφετέρου σημαντικό ετήσιο αντάλλαγμα που προέρχεται, πέραν των ενοικίων ανάλογα με τα ενοικιαζόμενα μ.μ. κριπηδωμάτων και το εμβαδόν της γής, αποτελεί ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών του Αναδόχου. Όσο μεγαλύτερα είναι τα έσοδα του αναδόχου τόσο μεγαλύτερο είναι το αντάλλαγμα που εισπράττει η ΟΛΘ ΑΕ. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για καταβολή ετήσιου εγγυημένου τιμήματος ανεξάρτητα της μελλοντικής διακίνησης των εσόδων του αναδόχου, καθώς και άμεσος μηχανισμός αναδιαπραγμάτευσης του ανταλλάγματος, εφόσον η αποδοτικότητα των κεφαλαίων του  παραχωρησιούχου ξεπεράσει το 15%.
6.    Ωφέλειες για την τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή των ιδιωτών παρόχων λιμενικών υπηρεσιών παγκοσμίου εμβέλειας που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τις θαλάσσιες εμπορευματικές ροές, θα επιτρέψει στο λιμάνι να αυξήσει την διακίνησή του να υλοποιήσει ταχύτατα επενδύσεις υποδομών και εξοπλισμού, να βελτιώσει την παραγωγικότητα του, να γίνει πιο ανταγωνιστικό και επομένως να κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στη διαμετακομιστική αγορά διευρύνοντας την εξυπηρετούμενη ενδοχώρα με άμεσα και έμμεσα οφέλη για την ίδια την πόλη,
•    μεσοπρόθεσμα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας εντός του  λιμένος.
•    Θα οδηγήσει στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων σε εμμέσως συνδεόμενες εργασίες με τη λιμενική δραστηριότητα (για κάθε μία θέση εργασίας εντός του λιμένος, οι μελέτες δείχνουν ότι δημιουργούνται περίπου 3 νέες θέσεις εκτός του λιμένος, σε συναφείς δραστηριότητες).
•    Θα αποτελέσει τον καταλύτη για την οργάνωση της περιοχής ως κέντρου διαμετακομιστικού εμπορίου και την προσέλκυση εταιριών παροχής αντιστοίχων υπηρεσιών, με ταυτόχρονη ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

 Θεσσαλονίκη 15/01/2008

Close Menu