Skip to main content
Αναζήτηση

Διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών σε δικαιώματα ψήφου σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007

Διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών σε δικαιώματα ψήφου σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007

Η εταιρία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, πληροφορεί σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ο οποίος ισχύει από 30/6/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

1. Ειδικότερα, κάθε μέτοχος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που αποκτά η διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, κάθε πρόσωπο (μέτοχος ή μη)  το οποίο

δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της Ο.Λ.Θ. α.ε., σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του νόμου, οφείλουν να ενημερώσουν την Ο.Λ.Θ. α.ε. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ταυτόχρονα για κάθε απόκτηση ή διάθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν να φθάσει, να ανέλθει ή να κατέλθει των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου ακόμη και όταν προέρχεται από εταιρικά γεγονότα. Την ίδια υποχρέωση ενημέρωσης έχουν και κάθε  μέτοχος και τρίτο πρόσωπο που κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από το 10%, εφόσον το ποσοστό τους σημειώσει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3%, λόγω απόκτησης ή διάθεσης μετοχών  με δικαιώματα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

 

2. Συγκεκριμένα, όλα τα υπόχρεα πρόσωπα των άρθρων 9,10 και 11 του ν. 3556/2007, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.3556/2007 :

2. 1.  Να γνωστοποιήσουν τις σημαντικές μεταβολές στην Ο.Λ.Θ. α.ε., στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Σχέσεων με Επενδυτές και Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. 2310593134,128 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Α΄ Προβλήτα λιμένος, κτίριο διοίκησης, Τ.Κ. 54110 ή στο  FAX 2310/510-500  με τη συμπλήρωση του εντύπου Γνωστοποίησης ΤR-1.

Η υποβολή του εντύπου Γνωστοποίησης ΤR-1 να γίνεται το αργότερο εντός τριών ημερών διαπραγμάτευσης, από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση της ενημέρωσης, η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο που απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου : (α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή (β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή (γ) ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην  παρ. 3 του άρθρου 9. του Ν.3556/2007.

2. 2.   Να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ταυτόχρονα με την Ο.Λ.Θ. α.ε. τις παραπάνω μεταβολές υποβάλλοντας επίσης το έντυπο ΤR-1, το οποίο συνοδεύεται στην περίπτωση αυτή και από το παράρτημα του εντύπου, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 10562, Αθήνα και απευθύνεται στη Δ/νση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007» ή στο FAX 210/3377243.

Για ευχερέστερη παρακολούθηση των ημερών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων ημερών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα. Στο βαθμό που οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.  

Η ενημέρωση της εταιρίας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες : α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης  ή διάθεσης, β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε  των ως άνω ορίων και δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 10 του νόμου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγου μετόχου.   

 

3. Σε περίπτωση αποστολής του εντύπου γνωστοποίησης  με FAX τόσο στην Ο.Λ.Θ. α.ε. όσο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος μέτοχος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του μετόχου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

4. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

5. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης αποτελεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Υπόδειγμα του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 καθώς και του παραρτήματος βρίσκεται αναρτημένο τόσο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr) , στην ελληνική και αγγλική γλώσσα όσο και στο διαδικτυακό τόπο της Ο.Λ.Θ. α.ε. (www.thpa.gr).

7.  Προς πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού παρατίθεται όλο το ισχύον από 30.6.2007 σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

 

–   Nόμος 3556/2007 της ΕΚ

–   Απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ

–   Εγκύκλιος 33/3/7/2007 της ΕΚ

–   Φόρμα/Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1

 

 

Close Menu