Skip to main content
Αναζήτηση

Αύξηση εσόδων και διακινούμενων φορτίων για όλους τους τομείς για το 2021

Κατά το 2021, σημειώθηκε συνολική αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς του Λιμένα σε σύγκριση με το 2020.

Συγκεκριμένα, με την από 28/3/2022 έγκριση του Δ.Σ. της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, ανακοινώνεται πως τα ενοποιημένα έσοδα για το 2021 ανήλθαν σε € 77,9εκατ. (τα έσοδα της ThPA Sofia προσέγγισαν το € 1εκατ.), τα Ενοποιημένα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) σε € 33,4εκατ. και τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 19,8εκατ.

Οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2021 δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά για την ΟΛΘ Α.Ε. («ΟΛΘ» ή «Εταιρεία») περιλαμβάνοντας την 100% θυγατρική «ThPA Sofia EAD» («ThPA Sofia»), η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2020.

  Εταιρεία Όμιλος
Ποσά σε (€ ‘000) 2020 2021 Change (%) 2020* 2021 Change (%)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων            
Κύκλος Εργασιών: 71.724 76.890 7,2% 71.724 77.863 8,6%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 49.730 51.060 2,7% 49.730 52.033 4,6%
Συμβατικό Λιμάνι 20.221 23.526 16,3% 20.221 23.526 16,3%
Εκμετάλλευση Χώρων 1.582 1.902 20,2% 1.582 1.902 20,2%
Επιβατική Κίνηση 191 402 110,5% 191 402 110,5%
             
Μικτό Κερδος 33.916 36.969 9,0% 33.916 36.182 6,7%
Ως ( %) επί των Πωλήσεων 47,3% 48,1%   47,3% 46,5%  
             
EBITDA 30.932 34.722 12,3% 30.932 33.444 8,1%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 43,1% 45,2%   43,1% 43,0%  
             
Καθαρά Κέρδη 20.092 21.100 5,0% 20.092 19.787 -1,5%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 28,0% 27,4%   28,0% 25,4%  
* Σημείωση για μεγέθη Ομίλου: το 2020* αφορά μεγέθη μητρικής και μόνο    

Αναφορικά με τα μεγέθη της μητρικής ΟΛΘ Α.Ε., η αύξηση των εσόδων ανήλθε σε € 5,2εκατ. (αύξηση 7,2%), από € 71,7εκατ. το 2020, στα € 76,9εκατ. το 2021, με € 1,3εκατ. πρόσθετα έσοδα προερχόμενα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήτοι αύξηση 2,7% και πρόσθετα
€ 3,3εκατ. από τον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, σημειώνοντας αύξηση 16,3%, αποτέλεσμα κυρίως αυξημένων όγκων φορτίων και στους δύο τομείς. Επίσης σημειώθηκε αύξηση στην εκμετάλλευση χώρων με € 0,3εκατ. πρόσθετα έσοδα, ήτοι αύξηση 20,2% και πρόσθετα € 0,2εκατ. από την επιβατική κίνηση, σημειώνοντας αύξηση 110,5%. Ειδικά για την κίνηση στα κρουαζιερόπλοια, σημειώθηκαν 17 αφίξεις το 2021 έναντι μίας (1) άφιξης το 2020.

Αναφορικά με την κερδοφορία, τα Μικτά Κέρδη της ΟΛΘ Α.Ε. αυξήθηκαν από € 33,9εκατ. το 2020 σε € 37,0εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 9%.

Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) σημείωσαν αύξηση επίσης από € 30,9εκατ. το 2020, σε € 34,7εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 12,3% κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου διακινούμενων φορτίων.

Τέλος, τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν από € 20,1εκατ. το 2020, σε € 21,1εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 5%.

  Εταιρεία
  2020 2021 Change (%)
Διακίνηση      
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (000’s TEU) 461 471 2,2%
Συμβατικός Σταθμός (000’s Τόνοι) 3.741 4.236 13,3%
Πλοία που Κατέπλευσαν 1286 1377 7,1%

Αναφορικά με την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, σημειώθηκε συνολικά αύξηση κατά 2,2%, από 461χιλ. TEUs το 2020, σε 471χιλ. TEUs το 2021 (εκ των οποίων 8χιλ. TEUs μεταφέρθηκαν σιδηροδρομικώς μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σόφιας). Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν (η ThPA Sofia δεν διακίνησε συμβατικό φορτίο το 2021) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 13,3%, από 3.741χιλ. τόνους σε 4.236χιλ. τόνους αντίστοιχα, αύξηση οφειλόμενη κυρίως σε διακίνηση νικελίου και κάρβουνου. Οι αφίξεις πλοίων αυξήθηκαν σημαντικά κατά 7,1%, από 1.286 το 2020 σε 1.377 το 2021, περιλαμβάνοντας διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, συμβατικού φορτίου και επιβατών.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το σύνολο του 2021 ανήλθε σε € 17,4εκατ., σε σχέση με τα € 8,1εκατ. του 2020 και αφορούσε κατά βάση στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και υποδομών του Λιμένα, την αγορά νέου εξοπλισμού φορτοεκφορτώσεων, καθώς και την προκαταβολή για αγορά δύο γερανογεφυρών (STS), που εκτιμάται ότι θα λειτουργούν πλήρως τον Ιούλιο του 2022.  

Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε € 1,50/μετοχή (έναντι € 1,42/μετοχή του προηγούμενου έτους), απόφαση προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2022.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, δήλωσε: «Παραμένουμε αισιόδοξοι και προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο, που είναι η υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, αναπτύσσοντας παράλληλα όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του Λιμένα Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη των συνεργατών μας και προσφέροντας αξία σε όλους τους εταίρους μας και την κοινωνία, προωθώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα. Στις αρχές του 2022, υπογράψαμε συμφωνία συνεργασίας με την Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ, θέτοντας τα θεμέλια για κοινές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τις εμπορευματικές και επιβατικές ροές μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, όπως η δημιουργία ναυτιλιακής γραμμής για ευπαθή εμπορεύματα και χύδην φορτίο και η ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Επιπλέον, η διαρκής από πλευράς μας προώθηση της Θεσσαλονίκης ως ιδανικό προορισμό κρουαζιέρας αναμένεται να δημιουργήσει εντυπωσιακή ανάπτυξη στον τομέα της κρουαζιέρας με 62 επιβεβαιωμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων να έχουν προγραμματιστεί για το 2022, έναντι 17 αφίξεων το 2021. Αναμένουμε επίσης την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης, πέραν των υφιστάμενων ακτοπλοϊκών δρομολογίων που έχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τις Σποράδες».

Close Menu