Skip to main content
Αναζήτηση

Ανακοίνωση για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021 στην Ημέρα των Αναλυτών

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. (ΟΛΘ), παρουσίασε στην Ημέρα των Αναλυτών, 29 Μαρτίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021. Κατά το δεύτερο έτος της πανδημίας Covid-19, το συνολικό επίπεδο δραστηριότητας του Λιμένα αυξήθηκε με ικανοποιητικούς ρυθμούς, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και κέρδη συγκριτικά με την χρήση του 2020, παρουσιάζοντας τα παρακάτω κυριότερα στοιχεία:

  Εταιρεία Όμιλος
Ποσά σε (€ ‘000) 2020 2021 Change (%) 2020* 2021 Change (%)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων            
Κύκλος Εργασιών: 71.724 76.890 7,2% 71.724 77.863 8,6%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 49.730 51.060 2,7% 49.730 52.033 4,6%
Συμβατικό Λιμάνι 20.221 23.526 16,3% 20.221 23.526 16,3%
Εκμετάλλευση Χώρων 1.582 1.902 20,2% 1.582 1.902 20,2%
Επιβατική Κίνηση 191 402 110,5% 191 402 110,5%
             
Μικτό Κερδος 33.916 36.969 9,0% 33.916 36.182 6,7%
Ως ( %) επί των Πωλήσεων 47,3% 48,1%   47,3% 46,5%  
             
EBITDA 30.932 34.722 12,3% 30.932 33.444 8,1%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 43,1% 45,2%   43,1% 43,0%  
             
Καθαρά Κέρδη 20.092 21.100 5,0% 20.092 19.787 -1,5%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 28,0% 27,4%   28,0% 25,4%  
* Σημείωση για μεγέθη Ομίλου: το 2020* αφορά μεγέθη μητρικής και μόνο    

Το 2021 σε σύγκριση με το 2020, το επίπεδο δραστηριότητας σε διακίνηση φορτίων αυξήθηκε για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων:

In 000’s TEUs

2020

2021

 

% Change

Imports/Exports

389.222

393.657

1,1%

Transit

71.446

76.988

7,8%

Transshipment

112

418

273,2%

Total Containers (TEUs)

460.780

471.063

2,2%

Το επίπεδο δραστηριότητας σε διακίνηση φορτίων αυξήθηκε για τον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου επίσης:

In 000’s tons

2020

2021

% Change

Dry Bulk

3.061

3.511

14,7%

General Cargo

622

662

6,3%

Liquid Bulk

57

64

11,8%

Total tons

3.741

4.236

13,3%

Ενώ ιδιαίτερα σημαντική αύξηση σημείωσε και η κίνηση στον Επιβατικό Τομέα, με 77 χιλιάδες επιβάτες, έτος ρεκόρ άφιξης επιβατών, όπως και έτος ρεκόρ για την ανάπτυξη του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και συνολικών εσόδων για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το 2022 αναμένονται 62 επιβεβαιωμένες αφίξεις κρουαζιέρας, έναντι 17 το 2021.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα κάτωθι:

  • Η ΟΛΘ διατηρεί επαρκή χρηματοοικονομική θέση και δημιουργεί νέες ετήσιες χρηματοροές, ικανές να χρηματοδοτήσουν τις ετήσιες λειτουργικές δαπάνες (OpEx), ετήσιες καταβολές μερισμάτων και σημαντικό μέρος των συνολικών αναγκών σε επενδύσεις (CapEx), σε συνδυασμό με τη μελλοντική χρήση δανεισμού, όταν απαιτηθεί. Παραμένει χωρίς δανεισμό (Debt free).
  • Ειδικότερα, όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών επενδύσεων, η ΟΛΘ ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις € 52,4εκατ. από την ιδιωτικοποίησή της (Μάρτιος 2018) έως τον Μάρτιο του 2022, ενώ ένα επιπλέον ποσό € 30-35εκατ. αναμένεται να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του 2022, τηρουμένων σχετικών συνθηκών.
  • Το προτεινόμενο μέρισμα, υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της χρήσης του 2021 η οποία θα διεξαχθεί την 21η Απριλίου 2022, ανέρχεται σε € 1,50/μετοχή σε σύγκριση με € 1,42/μετοχή του προηγούμενου έτους. Η μελλοντική μερισματική πολιτική της ΟΛΘ στοχεύει να συνεχίσει με ικανοποιητικές καταβολές, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την ανάγκη αυτοχρηματοδότησης σημαντικού μέρους των επενδύσεών της.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ επικεντρώνεται σε μια σειρά νέων υλοποιήσεων, ενδεικτικά:

  • Διαρκή βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του Λιμένα ως πρωταρχικού χώρου διακίνησης συμβατικών φορτίων και περαιτέρω ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Θεσσαλονίκης στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Εντός Ιουλίου 2022 αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία δυο υπερσύγχρονες γερανογέφυρες (STS Cranes) στην Προβλήτα 6, οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την λειτουργικότητα και εξυπηρέτηση των νέων αφίξεων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων.
  • Νέες επενδύσεις εντός του 2022 για την αναβάθμιση και επέκταση της Προβλήτας 6, οι οποίες θα επιτρέπουν την εξυπηρέτηση πλοίων Post Panamax έως 24 χιλ. TEUs (επί του παρόντος εξυπηρετούνται πλοία New Panamax έως 8 χιλ. TEUs) και θα προσελκύσουν υπηρεσίες κύριας γραμμής, (mainliner services) σύμφωνα με τις νέες συνθήκες της αγοράς.
  • Εγκατάσταση νέου λογισμικού TOS (Terminal Operation System) για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, με σκοπό να βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργική απόδοση.
  • Επέκταση της περιοχής της Ελευθέρας Ζώνης.
  • Περαιτέρω βελτίωση της πελατοκεντρικής πολιτικής, της ουσιαστικής ανάπτυξης νέων εμπορικών γραμμών, της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας.
  • Τέλος, ανάπτυξη των λεγόμενων δραστηριοτήτων «beyond the Port»: ενσωμάτωση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρέχοντας intermodal (διατροπικές) λύσεις από και προς τις κύριες Βαλκανικές χώρες. Προς αυτό το σκοπό, συστάθηκε νέα θυγατρική στη Σόφια (100% ιδιοκτησίας ΟΛΘ) το Νοέμβριο του 2020, «ThPA Sofia EAD», ενώ αναμένεται να ιδρυθούν περισσότερες θυγατρικές στο εγγύς μέλλον.

Παρουσίαση της ενημέρωσης των αναλυτών [pdf]

Close Menu