SUPAIR. Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region

Η ΟΛΘ Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SUPAIR “Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region” το οποίο συγχρηματοδοτείται SUP από πρόγραμμα Adriatic-Ionian INTERREG V-B Transnational 2014-2020.

Στόχος του έργου

Η σημασία
Τα λιμάνια αποτελούν κύριους κόμβους πολύ-τροπικών συστημάτων μεταφορών στη θαλάσσια περιοχή Αδριατικής – Ιονίου καθώς και στρατηγικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης. Η μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων είναι κατά συνέπεια απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η πρόκληση
Το έργο SUPAIR ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση, εστιάζοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών ρύπων με εφαρμογή σε λιμενικές εγκαταστάσεις και σε ελλιμενισμένα πλοία, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες των λιμενικών αρχών όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών, πολύ-τροπικών λύσεων μεταφορών και να υποστηρίξει περαιτέρω τους εμπλεκόμενους φορείς σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα
Το έργο SUPAIR (α) συστήνει αρχικά ένα Διακρατικό Δίκτυο (Transnational Network) λιμενικών αρχών, επιστημονικών και εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης μεθοδολογίας με κατευθυντήριες για βιώσιμα και χαμηλού άνθρακα λιμάνια  η οποία δύναται να μεταφερθεί επιτυχώς και σε άλλες περιοχές – λιμάνια, (β) αναπτύσσει λειτουργικά Σχέδια Δράσης (Action Plans) σε 7 λιμάνια εταίρους του έργου, ολοκληρωμένα με τεχνικές και οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας και (γ) εφαρμόζει στοχευμένες λύσεις και διαμορφώνει μια Διακρατική Στρατηγική (Transnational Strategy) για περιβαλλοντικά φιλικά λιμενικά συστήματα με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου και την προβολή, βελτίωση και διεύρυνση του σκοπού, της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του έργου.

Σχέδιο Δράσης της ΟΛΘ Α.Ε.
Βάσει του κοινού μεθοδολογικού πλαισίου που θα αναπτυχθεί στο έργο, η ΟΛΘ Α.Ε. θα εστιάσει για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης στα ακόλουθα θέματα:

 • Μελέτη για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της διαρκούς ροής φορτηγών οχημάτων στην λιμενική εγκατάσταση, με στόχο τη μείωση του μήκους της διαδρομής και του χρόνου αναμονής τους, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και μικροσωματιδίων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη ζήτηση και την υποχρέωση ζύγισης των φορτηγών οχημάτων αφού εξυπηρετηθούν.
 • Διαμόρφωση ενός Σχεδίου Ενεργειακής Διαχείρισης για όλους τους τύπους ενεργειακής κατανάλωσης των λιμενικών δραστηριοτήτων που θα αξιολογήσει και θα προτείνει λύσεις για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και τερματικού εξοπλισμού, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ)
 • Τροποποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος της ΟΛΘ. Α.Ε. για την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων. Το υπάρχον σύστημα διαθέτει περιορισμένες λειτουργίες και η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση θα παρέχει μια βελτιωμένη επισκόπηση των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις λιμενικές λειτουργίες. Η λειτουργία αυτού του αναβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ενεργειακών καταναλώσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με μελλοντικές επενδύσεις και δράσεις στον τομέα της ενέργειας.

 

Επικεφαλής Εταίρος
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA)

Εταίροι
Venice International University, Port Authorities of Trieste and Venezia (Italy), namely: Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea and North Adriatic Sea Port Authority; Centre for Research and Technologies of Hellas (CERTH), Piraeus Port Authority SA, Thessaloniki Port Authority SA(Greece); Logistics Port System of Capodistria, Luka Koper (Slovenia); Port Authority of Durres (Albania); Port Authority of Bar (Crna Gora_Montenegro).

SUPAIR. Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region
ThPA S.A. is one of the partners of the project “Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region” (SUPAIR) cofinanced by the Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020. 

Program priority: Connected Region 

Program specific objective: Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic-Ionian area. 

Project objective  
Ports are core nodes for multimodal transport in the Adriatic-Ionian basin and strategic key drivers for economic growth: reducing negative environmental impacts is essential for a sustainable development of the area. 
SUPAIR responds to this major challenge; it tackles reduction of emissions from shipping and on-shore port operations with an integrated approach, enhancing port authorities’ capacity to plan and implement low-carbon and multimodal transport and mobility solutions and further empowering the main political, technical, trade stakeholders and partners in related decision-making. 
SUPAIR: 

·     establishes a TRANSNATIONAL NETWORK of port authorities, technical organizations, relevant actors to jointly elaborate the project’s durable and transferable methodology; 

·     develops operational ACTION PLANS complete with technical and feasibility studies in the 7 partner ports; 

·     implements dedicated actions and produces a TRANSNATIONAL STRATEGY for port-based low-carbon transport systems to increase the network, disseminate, enhance and widen scope, methodology and results. 

The transnational development and implementation of methodology and actions insisting on a broad range of fields, with an innovative territory-based approach, involving port authorities, technical partners, stakeholders and institutional actors guarantee quality, durability and transferability. SUPAIR’s impacts are short-term and mid- to long-term plans implemented and financed, new actions undertaken following the established methodology by an enhanced and widened network of ports. Benefits for the involved territories embrace enhanced technical capacity for ports, increased empowerment of relevant local organizations and institutions, improved environmental quality and attractiveness, increased investments in low-carbon and environment-friendly port transport and mobility solutions. 

Lead Partner: Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 

Partners 
Venice International University, Port Authorities of Trieste and Venezia (Italy), namely: Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea and North Adriatic Sea Port Authority; Centre for Research and Technologies of Hellas (CERTH), Piraeus Port Authority SA, Thessaloniki Port Authority SA(Greece); Logistics Port System of Capodistria, Luka Koper (Slovenia); Port Authority of Durres (Albania); Port Authority of Bar (Crna Gora_Montenegro).
ThPA S.A. is one of the partners of the project “Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region” (SUPAIR) cofinanced by the Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020. 

Program priority: Connected Region 

Program specific objective: Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic-Ionian area. 

Project objective  
Ports are core nodes for multimodal transport in the Adriatic-Ionian basin and strategic key drivers for economic growth: reducing negative environmental impacts is essential for a sustainable development of the area. 
SUPAIR responds to this major challenge; it tackles reduction of emissions from shipping and on-shore port operations with an integrated approach, enhancing port authorities’ capacity to plan and implement low-carbon and multimodal transport and mobility solutions and further empowering the main political, technical, trade stakeholders and partners in related decision-making. 
SUPAIR: 

·     establishes a TRANSNATIONAL NETWORK of port authorities, technical organizations, relevant actors to jointly elaborate the project’s durable and transferable methodology; 

·     develops operational ACTION PLANS complete with technical and feasibility studies in the 7 partner ports; 

·     implements dedicated actions and produces a TRANSNATIONAL STRATEGY for port-based low-carbon transport systems to increase the network, disseminate, enhance and widen scope, methodology and results. 

The transnational development and implementation of methodology and actions insisting on a broad range of fields, with an innovative territory-based approach, involving port authorities, technical partners, stakeholders and institutional actors guarantee quality, durability and transferability. SUPAIR’s impacts are short-term and mid- to long-term plans implemented and financed, new actions undertaken following the established methodology by an enhanced and widened network of ports. Benefits for the involved territories embrace enhanced technical capacity for ports, increased empowerment of relevant local organizations and institutions, improved environmental quality and attractiveness, increased investments in low-carbon and environment-friendly port transport and mobility solutions. 

Lead Partner: Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 

Partners 
Venice International University, Port Authorities of Trieste and Venezia (Italy), namely: Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea and North Adriatic Sea Port Authority; Centre for Research and Technologies of Hellas (CERTH), Piraeus Port Authority SA, Thessaloniki Port Authority SA(Greece); Logistics Port System of Capodistria, Luka Koper (Slovenia); Port Authority of Durres (Albania); Port Authority of Bar (Crna Gora_Montenegro).

Διάρκεια: 24 μήνες από Ιανουάριο 2018
Ιστοσελίδα: https://supair.adrioninterreg.eu/
Interreg Adrion: http://www.adrioninterreg.eu/

Η ΟΛΘ Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SUPAIR “Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region” το οποίο συγχρηματοδοτείται SUP από πρόγραμμα Adriatic-Ionian INTERREG V-B Transnational 2014-2020.

Στόχος του έργου

Η σημασία
Τα λιμάνια αποτελούν κύριους κόμβους πολύ-τροπικών συστημάτων μεταφορών στη θαλάσσια περιοχή Αδριατικής – Ιονίου καθώς και στρατηγικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης. Η μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων είναι κατά συνέπεια απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η πρόκληση
Το έργο SUPAIR ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση, εστιάζοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών ρύπων με εφαρμογή σε λιμενικές εγκαταστάσεις και σε ελλιμενισμένα πλοία, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες των λιμενικών αρχών όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών, πολύ-τροπικών λύσεων μεταφορών και να υποστηρίξει περαιτέρω τους εμπλεκόμενους φορείς σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα
Το έργο SUPAIR (α) συστήνει αρχικά ένα Διακρατικό Δίκτυο (Transnational Network) λιμενικών αρχών, επιστημονικών και εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης μεθοδολογίας με κατευθυντήριες για βιώσιμα και χαμηλού άνθρακα λιμάνια  η οποία δύναται να μεταφερθεί επιτυχώς και σε άλλες περιοχές – λιμάνια, (β) αναπτύσσει λειτουργικά Σχέδια Δράσης (Action Plans) σε 7 λιμάνια εταίρους του έργου, ολοκληρωμένα με τεχνικές και οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας και (γ) εφαρμόζει στοχευμένες λύσεις και διαμορφώνει μια Διακρατική Στρατηγική (Transnational Strategy) για περιβαλλοντικά φιλικά λιμενικά συστήματα με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου και την προβολή, βελτίωση και διεύρυνση του σκοπού, της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του έργου.

Σχέδιο Δράσης της ΟΛΘ Α.Ε.
Βάσει του κοινού μεθοδολογικού πλαισίου που θα αναπτυχθεί στο έργο, η ΟΛΘ Α.Ε. θα εστιάσει για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης στα ακόλουθα θέματα:

 • Μελέτη για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της διαρκούς ροής φορτηγών οχημάτων στην λιμενική εγκατάσταση, με στόχο τη μείωση του μήκους της διαδρομής και του χρόνου αναμονής τους, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και μικροσωματιδίων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη ζήτηση και την υποχρέωση ζύγισης των φορτηγών οχημάτων αφού εξυπηρετηθούν.
 • Διαμόρφωση ενός Σχεδίου Ενεργειακής Διαχείρισης για όλους τους τύπους ενεργειακής κατανάλωσης των λιμενικών δραστηριοτήτων που θα αξιολογήσει και θα προτείνει λύσεις για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και τερματικού εξοπλισμού, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ)
 • Τροποποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος της ΟΛΘ. Α.Ε. για την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων. Το υπάρχον σύστημα διαθέτει περιορισμένες λειτουργίες και η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση θα παρέχει μια βελτιωμένη επισκόπηση των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις λιμενικές λειτουργίες. Η λειτουργία αυτού του αναβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ενεργειακών καταναλώσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με μελλοντικές επενδύσεις και δράσεις στον τομέα της ενέργειας.

 

Επικεφαλής Εταίρος
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA)

Εταίροι
Venice International University, Port Authorities of Trieste and Venezia (Italy), namely: Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea and North Adriatic Sea Port Authority; Centre for Research and Technologies of Hellas (CERTH), Piraeus Port Authority SA, Thessaloniki Port Authority SA(Greece); Logistics Port System of Capodistria, Luka Koper (Slovenia); Port Authority of Durres (Albania); Port Authority of Bar (Crna Gora_Montenegro).

Διάρκεια: 24 μήνες από Ιανουάριο 2018
Ιστοσελίδα: https://supair.adrioninterreg.eu/
Interreg Adrion: http://www.adrioninterreg.eu/