Skip to main content
Αναζήτηση

Ανακοίνωση για την παρουσίαση
των οικονομικών αποτελεσμάτων
του 2020 στην Ημέρα των Αναλυτών

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε., παρουσίασε στις 19 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης έτους 2020 στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, το συνολικό επίπεδο δραστηριότητας του Λιμένα αυξήθηκε με ήπιους ρυθμούς, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και λειτουργικά κέρδη συγκριτικά με την χρήση του 2019, παρουσιάζοντας τα παρακάτω κυριότερα σημεία και επίπεδα απόδοσης:

Ποσά σε (€ ‘000) 2019 2020 Μεταβολή (%)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Κύκλος Εργασιών: 68.981 71.724 4,0%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 44.681 49.730 11,3%
Συμβατικό Λιμάνι 22.286 20.221 -9,3%
Εκμετάλλευση Χώρων 1.871 1.582 -15,4%
Επιβατική Κίνηση 143 191 33,6%
   
Μικτό Κέρδος 32.204 33.906 5,3%
Ως ( %) επί των Πωλήσεων 46,7% 47,3%  
   
EBITDA 29.748 30.922 3,9%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 43,1% 43,1%  
   
Καθαρά Κέρδη 16.453 20.084 22,1%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 23,9% 28,0%  

Το 2020, το επίπεδο δραστηριότητας σε διακίνηση φορτίων αυξήθηκε για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και μειώθηκε για τον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, σε σύγκριση με το 2019:

  2019 2020 Μεταβολή (%)
Διακίνηση φορτίων
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (χιλ. TEU’s) 449 461 2,7%
Σταθμός Συμβατικού Φορτίου (χιλ. τόνοι) 4.469 3.741 -16,3%
Πλοία που Κατέπλευσαν: 1.347 1.286 -4,5%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 463 489 5,6%
Συμβατικό Λιμάνι 832 721 -13,3%
Επιβατικό Λιμάνι                   52 76 46,2%

Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων επί συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού κατά € 0,88 εκατ.  και την αναστροφή των φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., το τελευταίο ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Περαιτέρω και επιπλέον της πρόσφατης εταιρικής ανακοίνωσης σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις του έτους 2020, παρουσιάστηκαν ορισμένα βασικά σημεία:

 • Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί θέση σε μετρητά ικανή να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες Λειτουργικές Δαπάνες και σημαντικό μέρος των συνολικών αναγκών σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις, σε συνδυασμό με τη μελλοντική χρήση δανεισμού, όταν απαιτηθεί. Παραμένει χωρίς δανεισμό (Debt free).
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τον 12/2020 έφτασαν τα ~ € 105 εκατ. (περιλαμβανομένων προθεσμιακών καταθέσεων) σε σύγκριση με ~ € 99 εκατ. τον 12/2019.
 • Το προτεινόμενο μέρισμα, με την επιφύλαξη έγκρισης από την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2020, ανέρχεται σε € 1,42/μετοχή σε σύγκριση με € 1,17/μετοχή του προηγούμενου έτους.
 • Η μελλοντική πολιτική μερίσματος στοχεύει να συνεχίσει να παρέχει ικανοποιητικές πληρωμές μερισμάτων, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την ανάγκη χρηματοδότησης του μεγαλύτερου μέρους του σημαντικού Επενδυτικού Σχεδίου της.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ A.E. επικεντρώνεται σε μια σειρά νέων υλοποιήσεων, ενδεικτικά:

 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του Λιμένα ως πρωταρχικού χώρου διακίνησης συμβατικών φορτίων και περαιτέρω ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Θεσσαλονίκης στην Ανατολική Μεσόγειο.
 • Νέες επενδύσεις για την επέκταση της Προβλήτας 6, οι οποίες θα επιτρέπουν την εξυπηρέτηση πλοίων Post Panamax έως 24 χιλ. TEUs (επί του παρόντος εξυπηρετούνται πλοία New Panamax έως 8 χιλ. TEUs) και θα προσελκύσουν υπηρεσίες κύριας γραμμής, (mainliner services) σύμφωνα με τις νέες συνθήκες της αγοράς.
 • Εγκατάσταση νέου λογισμικού TOS (Terminal Operation System) για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, με σκοπό να βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργική απόδοση.
 • Επέκταση της περιοχής της Ελευθέρας Ζώνης.
 • Περαιτέρω βελτίωση της πελατοκεντρικής πολιτικής.
 • Ανάπτυξη των λεγόμενων δραστηριοτήτων «beyond the Port»: ενσωμάτωση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρέχοντας intermodal (διατροπικές) λύσεις από και προς τις κύριες Βαλκανικές χώρες. Προς αυτό το σκοπό, συστάθηκε νέα θυγατρική στη Σόφια (100% ιδιοκτησίας ΟΛΘ Α.Ε.) το Νοέμβριο του 2020, «ThPA Sofia EAD», ενώ αναμένεται να ιδρυθούν περισσότερες θυγατρικές στο εγγύς μέλλον.

Όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, η διακίνηση φορτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε ήπια αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με το ίδιο περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για την συνολική διακίνηση φορτίων του 2021. Ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, μόλις η πανδημία αρχίσει να υποχωρεί.

Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών επενδύσεων, η ΟΛΘ Α.Ε. ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις € 38,2 εκατ. από την ιδιωτικοποίησή της (Μάρτιος 2018) έως σήμερα (Μάιος 2021), ενώ ένα επιπλέον ποσό άνω των € 25 εκατ. αναμένεται να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του 2021 και στις αρχές του 2022.

Αρχείο Παρουσιάσεων

2024

2023

2022

2021

2020

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

  Με την εγγραφή σας, δηλώνετε αποδοχή των όρων χρήσης.

  Close Menu